Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 21 19:03:15 2005
Subject:  Kính gởi ST/PTDT /Bài 3
Post No:  1991     Reply to:   1985

Kính gởi ST/PTDT /Bài 3
##Nguoi tu theo PMDT pha?i: la`m ddie^`u to^'t, tra'nh ddie^`u xa^'u, giu+~ cho ta^m thanh ti.nh. Nguoi tu PMDT pha?i co' tu+. do la`m nhu+~ng ddie^`u tre^n theo y' mi`nh, kho^ng bi. ca'c pha'p mo^n kha'c chi pho^'i.##

Hỏi: Tâm thanh tịnh là đă tự do rồi, làm sao c̣n bị chi phối nưă?

##Ca^u dda^`u tie^n la` lo*`i no'i cu?a DDu+'c Pha^.t. Ca^u thu+' hai dde^? chi? cho mi`nh phu+o*ng pha'p ddu'ng nha^'t dde^? thi ha`nh bo^?n pha^.n cu?a mi`nh. Ne^'u kho^ng co' tu+. do thi` kho^ng the^? na`o bie^'t la`m ddie^`u gi` to^'t hoa(.c xa^'u hay giu+~ cho ta^m thanh ti.nh dduoc. Tu+. do provides cho mi`nh ca'i "bie^'t" nhu+ dda~ no'i o*? ba`i thu+' hai. ##

Hỏi: Theo bạn thê nào là tự do, nếu baỏ rằng tu theo PMDT cuả bạn sẻ phát triển đuợc tâm thanh tịnh; tôi xin hỏi:
* Thực hành trong bao lâu th́ đưọc thanh tịnh?
*Bạn đă kinh ngiệm bản thân(11 nam) thấy đạt yêu câù đuợc bao nhiêu 100%??, và "những điều đỏn giản nhất sẻ chứng minh cho sự thật":
Bạn thử chứng minh một vài phản ứng cuả bạn khi bạn bị interest conflict trên diễn đản này để PT thấy bạn nói đúng.
Mong nghe ư kiến bạn,
Phước Lộc

1992<--Next   Previous-->1990   View top 40 messages