Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 04:49:53 2005
Subject:  Replyto 1994
Post No:  2009    

##To^i khuye^n ba.n ne^n bo? nhie^`u thi` gio*` dde^? tu ho.c Ti.nh do^. ma` ba.n kho^ng chi.u, cu+' ddo`i to^i chi? cho PMDT##

Lạ nhỉ ???
Bạn Phúc Lộc khẩn khoản hỏi bạn. Lại còn vẽ vời gọi là sư thúc sư thiếc, nhờ bạn giảng về pháp môn Địa Tạng. Mà sao bi giờ bạn PTDT lại hất hủi bạn Phúc Lộc thế?
Chính bạn là người đề xướng pháp môn Địa Tạng mà. Lúc trước thì bạn nói vào. Sao bi giờ bạn lại nói ra?

Đây này nhé, rõ ràng là chữ nghĩa của bạn nhé. Post 1630. Bạn bắt đầu xướng xuất về pháp môn Địa Tạng từ lúc đó.
##To^i vu+`a ddo.c mo^.t i't ve^` Di.a Ta.ng Bo^` Ta't. To^i tha^'y tin tu+o*?ng va`o Di.a Ta.ng ra^'t to^'t. Nga`i tu+. nguye^.n cu+'u ddo^. chu'ng sanh trong sa'u co~i; kho^ng ca^`n pha?i nie^.m te^n nga`i. Kho^ng ca^`n tu thie^`n va` cu~ng kho^ng ca^`n tu ti.nh ddo^. Mi`nh automatic dduo.c nga`i ho^. tri` cho dde^'n khi Pha^.t mo*'i ra ddo*`i , kho^ng ca^`n pha?i la`m gi` he^'t. Kho^ng ca^`n minh ta^m kie^'n ta'nh nhu+ Thie^`n hoa(.c ddi TPCL nhu+ Ti.nh ddo^. ##

Bạn nói bạn vừa đọc một ít. Sao trong post 1980, bạn lại nói là bạn đọc cả một quyển sách từ năm 1992 cơ mà. Cả một quyển sách từ 13 năm trước, nào có phải là mới mẻ ít oi gì?

Sau đây là post 1693. Lại một lần nữa, bạn hô hào các phật tử cùng bạn phục hưng pháp môn Địa Tạng.
##To^i mong mo.i Pha^.t tu+? ha~y cung to^i revive "pha'p mo^n Di.a Ta.ng". Pha'p mo^n tho*` Di.a Ta.ng ra^'t thi.nh ha`nh cho dde^' the^' ky? thu+' sa'u##

Lại lần thứ 3, post 1732, bạn lại ân cần nhắc nhở các phật tử cùng bạn trùng hưng lại pháp môn Địa Tạng.
##Do ddo' ta tha^'y PMDT cho chu'ng ta mo^.t ca'i tu+. do dde^? tu ha`nh theo y' muo^'n cu?a mi`nh. Tu theo PMDT thi` dduoc ke^'t qu?a gi`? Thu+a qui' Pha^.t tu+?, pha'p mo^n na`y se~ ddem la.i su+. ha.nh phu'c va` an vui cho chu'ng ta trong lu.c dda.o. Chu'ng ta cu+' o*? dda^y la`m chu'ng sanh dde^? an hu+o*?ng ha.nh phu'c va` tu+. do ma~i ma~i. Xin qui' vi. Pha^.t tu+? cu`ng to^i revive la.i PMDT na`y. ##

Ba lần bạn nhắc nhở mọi người nên cùng tu như bạn. Tất nhiên bạn phải rành về pháp môn đó lắm.
Thế sao bi giờ bạn Phúc Lộc vừa mới hỏi, mà bạn đã nói ra.
Bạn rành pháp môn Địa Tạng, bạn tán thán pháp môn ấy, thì chắc là bạn biết tường tận lắm. Sao bi giờ tôi hỏi đến bằng cớ, thì bạn lại phải lò dò đi tìm sách.
Bạn khen con đường ấy tốt, bạn khuyên mọi người cùng bạn lên đường. Mà sao đến khi có người hỏi bạn chỉ đường và nói bạn tiến lên trước để dẫn đường, thì lúc đó bạn mới đi tìm bản đồ và còn nói người ta đi lối khác đi.

Tôi chả hiểu gì sất cả ????

2010<--Next   Previous-->2008   View top 40 messages