Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 22:17:32 2005
Subject:  Dễ
Post No:  2190     Reply to:   2182

##Ti.nh ddo^. de^~ tu chu+' kho^ng pha?i to^'t nha^'t hay de^~ tha`nh co^ng nha^'t.##

Tôi đồng ý với bạn PhatDuc là không phải là tốt nhất.
Nhưng bạn nói không dễ thành công nhất thì tôi bất đồng với bạn.
Tịnh Độ dễ thành công là ở cái chỗ ghép tự lực với tha lực.
Người đời cứ vin vào câu: hãy tự thắp đuốc lên mà đi, rồi đến khi nghe đến Di Đà tha lực, thì cứ dẫy lên đành dạch như đỉa phải vôi, rồi kêu rùm beng lên là tà thuyết tà thuyết!!!
Dạ thưa có cả tự lực nữa đấy ạ.
Mẹ nhớ con (tha lực) mà con không nhớ mẹ (không có tự lực), thì mẹ dù có nhớ con cũng không làm gì được. Mẹ nhớ con (tha lực), con nhớ mẹ (tự lực), thì mẹ con tất gập nhau. Đây là nhời trình bày của đức Đại Thế Chí Bồ Tát trong pháp hội Lăng Nghiêm, khi được hỏi cách ngài tu hành làm sao.

Chư Phật 10 phương đều có Tịnh Độ. Nhưng chỉ có đức Di Đà là có bản nguyện tiếp dẫn. Nếu muốn vãng sinh các cõi Tịnh Độ khác, đều phải do tự lực của mình cả, nên rất khó vãng sinh. Chỉ có sự vãng sinh sang TPCL thì có được sự tiếp dẫn (xe đưa đón tận cửa) của đức Di Đà.

Dễ thành công là ở chỗ đó.

2191<--Next   Previous-->2189   View top 40 messages