Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 19:28:35 2006
Subject:  Tây Phương Cực Lạc / bạn Thiền Sinh
Post No:  3076     Reply to:   3073

##Thầy cho TPCL là sản phẩm của tâm thức; bạn cho TPCL ngoài tâm thức và có đủ h́nh tướng huy hoàng như kinh A di đà tả (mâu thuẩn nằm đây, nên bạn bất mản bất cứ ai nói "TPCL duy tâm tạo")##

Tôi xin nói lại xem tôi hiểu có đúng không nhé:
Thầy với tôi hoàn toàn trái ngược, mâu thuẫn nhau, v́ thầy cho TPCL là sản phẩm của tâm thức, c̣n tôi th́ cho TPCL ở ngoài tâm thức.
Thầy với tôi hoàn toàn trái ngược, mâu thuẫn nhau, v́ tôi cho TPCL có đủ h́nh tướng huy hoàng như kinh A di đà tả, c̣n thầy th́ nói là không có chuyện ảo mộng đó.

Thế nghĩa là thế nào? Phật nói kinh như kể chuyện thần thoại viễn vông cho trẻ con nghe à? Kinh A Di Đà đă huy hoàng. Kinh Thập Lục Quán lại c̣n lộng lẫy gấp bội phần nữa. Kinh Vô Lượng Thọ th́ khỏi nói, cực kỳ trang nghiêm lộng lẫy.

Thế th́ đúng rồi. Thầy mà đă cho kinh A Di Đà là sản phẩm của Iran, th́ làm sao mà có chuyện TPCL huy hoàng được. Có huy hoàng chăng là mấy cái cung điện ngàn lẻ một đêm bên Iran thôi.

Tôi có dỗi hơi ăn không ngồi rồi đâu mà tôi bất măn làm ǵ. Bạn mà tin thầy rằng cơi Cực Lạc chỉ ở trong tâm mà thôi, th́ bạn cứ tin. Tôi tin lời Phật dạy có cơi Cực Lạc ở phương Tây với mọi thứ huy hoàng th́ tôi cứ tin.
Tôi tin ở sự hiện hữu của cơi Cực Lạc, tôi tin Phật sẽ rước tôi. V́ tôi tin chắc thực như thế, nên bi giờ tôi không bị năo loạn, phiền hà chi cả. Trời long đất lở tôi không lo. Sóng yên bể lặng tôi cũng không màng. Tôi yên tâm, b́nh thản, ḷng phơi phới an vui.
Nào có khác ǵ bạn đâu? Bạn th́ cho rằng cơi Cực Lạc chỉ ở ngay trong tâm bạn nên bạn vui. Tôi th́ cho rằng cơi Cực Lạc ở trong lẫn ngoài tâm nên tôi mừng.
Bạn th́ tin lời thầy dạy.
Tôi th́ tin lời chư tổ dạy.

Bạn nên suy nghĩ điều này:
Nhà Tịnh chỉ nói rằng các bạn nên song tu, Thiền Tịnh, Luật Tịnh, Mật Tịnh, Giáo Tịnh,... theo gương chư vị pháp thân Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm, tuy đă tu lục độ vạn hạnh, mà c̣n cần cầu sinh Tịnh Độ. Chứ nhà Tịnh không bao giờ nói rằng Thiền Giáo Mật Luật là sai, là vọng ngoại cả.
Nhà Thiền th́ cực lực bài xích việc cầu sinh Tịnh Độ, cho rằng đấy là vọng tưởng biên kiến, thiên chấp ngoại cảnh.

Sau đây, tôi xin trích một đoạn trong quyển Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm

"Siêu sanh thoát tử nhưng bỏ qua pháp môn Tịnh Độ th́ quyết chẳng c̣n phương tiện hoành siêu, thẳng chóng nào khác nữa. Nhưng muốn sanh về Tịnh Độ mà bỏ pháp Niệm Phật th́ chắc chắn chẳng c̣n công phu "vạn người tu, vạn người đậu" nào nữa! Gần đây, kẻ manh Thiền lầm bảo chẳng cần phải niệm Di Đà, chẳng cần sanh Tịnh Độ. Bướng bỉnh, mù quáng, hung hăng, sa hầm, sụp hố. Ôi, đêm lúc sắp ngủ, gối chiếu xộc xệch, c̣n phải xếp lại cho ngay. Ba cơi như nhà cháy nhưng chẳng nghĩ xuất ly há có được chăng?
Nếu buông tuồng đáp: "Tôi làm chủ được tâm, nơi này chính là cơi Tịch Quang" th́ sao chẳng bảo: Chửi rủa nặng nề chính là khen ngợi, đánh đập tàn nhẫn chính là cúng dường, phẩn uế chính là chiên đàn, trát tro chính là cung trời, điện báu? Vẫn chưa thể nuốt phân nằm tro th́ nhất quyết chẳng thể sanh về Tịnh Độ được. Dù có làm được như vậy th́ cũng chỉ giống như heo lợn, gà, chó mà thôi!
Sao bằng già giặn, chắc thật niệm Phật, lấy Tín dẫn đường, lại phải phát nguyện chóng ngự lên chín phẩm đài sen, cùng Quán Âm, Thế Chí, Hải Chúng làm quyến thuộc! Ngó lại kẻ ác kiến tà thiền trống rỗng, mượn hư danh Tổ Sư vênh váo một thời, đọa nỗi khổ thực sự: kéo lưỡi trâu cày trong vạn kiếp, khác ǵ mây sánh với bùn! Bất luận tán tâm, định tâm, chỉ khắc định khóa tŕnh, trọn đời chẳng khuyết, mỗi ngày càng thêm siêng gắng, thiết tha th́ hoa nhụy cơi Tịnh Độ ngày càng tươi tốt thêm!"

3077<--Next   Previous-->3075   View top 40 messages