Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ẩn danh         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 15:18:20 2005
Subject:  Gơỉ bạn PS
Post No:  2184     Reply to:   2177

##"Đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bịnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền định." ##

Gơỉ bạn PS,
Trong câu trên chữ "chánh niệm phân minh", có nghiả là khi chết đến vẩn không sợ hăi (vô úy), v́ c̣n biết rơ là thân tứ đại chết, chớ chơn tâm vẫn hằng sống ( chánh niệm vẫn phân minh dù tử thần kề sát bên). nên mới được ra đi êm ái= xả báo an lành và nhập vạ thiền định= thành chánh quả.
Ẩn danh

2185<--Next   Previous-->2183   View top 40 messages