Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  An Nam         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 22:38:19 2005
Subject:  Goi ban PS & PL
Post No:  2027     Reply to:   2021

Thôi đi 2 bạn PS và PL à! Tôi thấy 2 bạn cùng PTDT đồng ư tranh luận qui ước, theo tinh thần của 2 câu CPNK ǵ đó.
Các Phật Tử trên diễn đàn này đều hồi hợp theo dơi. Mới qua hiệp đầu, tôi thấy 2 bạn giữ đúng quy ước, c̣n anh chành PTDT kia mở miệng ra là niệm Phật, bổng dưng trở quẻ, không cho biết lư do chánh đáng nào cả, thay tên đổi họ, dùng tiếng Anh để hù doạ thiên hạ thấp cổ bé miệng như PT chúng tôi đây.
Đôc chiêu đánh du kích "cẩu sực xí quách này" thật là hèn nhát. Tôi sẻ t́m ra sư phụ bạn này, để thưa lại hành vi vô đạo của họ.
Thôi đi 2 bạn à, tốn hơi sức đâu mà tranh luận với cái anh chàng "khẩu Phật tâm Xà ' đó, đánh bài thấy thua, giựt ṣng chạy, c̣n vu khống người khác nữa.
An Nam.

2028<--Next   Previous-->2026   View top 40 messages