Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 18 09:54:42 2005
Subject:  Gui ban Mo^ Pha^.t / Tha`nh Pha^.t
Post No:  1915    

Ba.n no'i ra(`ng, "Chữ "Phật" tôi muốn nói đây không phải là một tước vị mà là mức đô (level) của tuệ giác nh́n thấu được chân lư sau cùng. Việc bạn t́nh nguyện ờ lại lục đạo để thành "phật" và việc bạn PS khời niệm muốn thành Phật (nói theo ngữ pháp Hoa Nghiêm kinh) đă làm rung chuyển 3 ngàn thế giới rồi bạn có biết không? Không cần biết là đă thành hay chưa, v́ đă gieo nhân tất gặt quả. Xin chúc mừng 2 bạn !."

To^i nghi~ ne^'u ba.n muo^'n no'i mu+'c ddo^. thi` ba.n du`ng chu+~ mu+'c ddo^. chu+' du`ng chu+~ Pha^.t ra^'t confusing vi` ai cu~ng nghi~ Pha^.t la` tu+o*'c vi. cu?a "O^ng Pha^.t" hoa(.c la` giac ngo^. vie^n ma~n. Ma` tha^.t su+. thi` dda~ co' ai bie^'t Pha^.t la` gi` dda^u, chi? nghe sa'ch vo*? hoa(.c nguoi ta no'i ve^` Pha^.t tho^i. Tu+` ddo' mo*'i ba('t dda^`u ba`n the^m ra dde^? thoa? ma~n u+o*'c mo* tha`nh Pha^.t cu?a mi`nh. Ne^'u ba.n chu+a tu theo mo^n pha'i gi`, to^i dde^` nghi. tu theo pha'p mo^n Di.a Ta.ng. O*? trong lu.c dda.o na`y an nhie^n tu+. ta.i, ha.nh phu'c a^'m no. Ne^'u tha`nh nga~ qui?, A tu la, hoa(.c ddi di.a ngu.c thi` se~ dduoc Dia. Ta.ng cu+'u ra. Lu'c na`o mi`nh cu~ng co' hy vo.ng tra`n tre^` trong ba^'t cu+' co~i na`o. Ca'i hy vo.ng na`y kho^ng nhu+~ng kho^ng ke'm gi` ca'i hy vo.ng cu?a Thie^`n (tha`nh Pha^.t) hay Ti.nh ddo^. (ddi TPCL) ma` co`n dduoc kie^?m chu+'ng ba(`ng kinh nghie^.m ba?n tha^n. Tha`nh Pha^.t hoa(.c ddi TPCL mo* ho^` va` kho' hie^?u; nguoi tu theo Thie^`n va` Ti.nh Do^. kho^ng bie^'t la`m sao kie^?m chu+'ng dduoc ca'i progress cu?a dduo*`ng lo^'i tu ha`nh cu?a ho.
Nam Mo^ Di.a Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

1916<--Next   Previous-->1914   View top 40 messages