Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sat Nov 19 15:35:03 2005
Subject:  Gui ban Phu'c So*n
Post No:  2317    

## Sự dạy dỗ của tôn giáo nào có tính cách thiên vị thì tôi không biết, chứ tôi xin cam đoan với bạn rằng sự dạy dỗ của Thích Giáo không có một mảy may thiên vị nào cả. Ai nghe thì nghe, ai theo thì theo, không ai bắt bớ, khai trừ, tống khứ ra khỏi đạo hay là đem thiêu sống cả.##

Pha^.t Thi'ch Ca va` gia'o pha'p kho^ng thie^n vi., nhu+ng nhu+~ng nguoi da^.y do^~ sau na`y ra^'t thie^n vi., no'i pha'p mo^n mi`nh thi'ch de^~ ho*n, hay ho*n, ddu'ng ho*n,... Ba(`ng chu+ng la` ca'c cuo^.c ca~i nhau tre^n die^~n dda`n na`y ma^'y tha'ng nay.

## Thì giáo pháp đức Như Lai cũng dạy cho cách đem đến an vui cho hiện tại, và còn đem đến an vui trong tương lai nữa là đàng khác.
Bạn chẳng nghe bạn XTH nhắc đi nhắc lại đấy thôi, đây là Tịnh Độ, Tịnh Độ là đây. ##

Ca'ch tu CTDT cu~ng ddo^`ng y' vo*'i ba.n vi` no' la` mo^.t pha^`n cu?a gia'o pha'p Nhu+ Lai. Ca'ch tu CTDT chi? nha('m va`o hie^.n ta.i. Ne^'u ai muo^'n tu cho tu+o*ng lai thi` cho.n pha''p mo^n kha'c, CTDT khuye^'n khi'ch chuye^.n na`y (tu+. do la`m theo y' ha`nh gia?)

Nam Mo^ Di.a Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.
PTDT

2318<--Next   Previous-->2316   View top 40 messages