Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Lộc         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 17 16:01:51 2005
Subject:  Gởi bạn TD
Post No:  1882     Reply to:   1879

Khoa học chỉ mới phát triển ở thế kỷ 19 sau này mà bạn baỏ có trước đaọ Phật thì bạn thử chứng minh xem? Kinh bản chánh thì đưọc đa số các chùa dùng rất là dể hiểu tại sao bạn lại thắc mắc? Kinh naò ít chùa dùng thì mới phải xét lại chứ?
Chào bạn
Phúc Lộc

1883<--Next   Previous-->1881   View top 40 messages