Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 12 23:05:27 2006
Subject:  Goi ban PS/Tinhdo
Post No:  3373     Reply to:   3372

Bạn PS,
Nếu bạn tu Tịnh độ th́ tôi gởi tặng bạn, bài củainhdao post rất đáng làm khuôn thước cho người tu TĐ.ong bạn nghiền ngẫm kỷ và cho biết ư kiến.


NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ
(dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội thành phố Cao Hùng, Đài Loan)


"Hai câu “Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”, đời tranh nhau truyền tụng, nhưng chẳng biết thế nào là tâm tánh. Ôi, Tánh không có đạo lư, nhưng không ǵ là chẳng thuộc trong Tánh. V́ thế, đấng Đạo Sư đă thành Phật từ mười kiếp chẳng ở ngoài Tánh. Tâm không duyên ảnh, nhưng không ǵ chẳng đủ. V́ thế, cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật thật sự ở trong tâm.

Bởi Di Đà tức là tự tánh Di Đà nên chẳng thể không niệm. Bởi Tịnh Độ chính là duy tâm Tịnh Độ nên chẳng thể không sanh về.... Trên th́ từ Văn Thù, Phổ Hiền,ăinh, Long Thọ, Thiên Thân, dưới th́ đến các loài ngọ nguậy, bay, ḅ, loài có vẩy, lũ có lông, chỉ có mỗi sự này. "

TK

3374<--Next   Previous-->3372   View top 40 messages