Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 25 14:28:53 2006
Subject:  Phật Tính/ bạn PTDT và tất cả
Post No:  3240     Reply to:   3239

Thưa tất cả các bạn,
Tôi có nói sai th́ các bạn cứ chỉ trích.
Theo như tôi nhận xét các bạn trong đây, chả có mặt nào biết Phật Tính là ǵ, ở đâu, và mày ngang mũi dọc nó ra sao cả. V́ thế không ai có thể chứng minh được cho bạn PTDT để thỏa măn thú tính của bạn ấy.
Tuy nhiên, các bạn hơn người là ở chỗ các bạn tin rằng ḿnh có Phật Tính, trừ bạn PTDT, và các bạn tin lời Phật ư Tổ rằng: hễ thực hành theo những lời dạy, th́ sẽ thấy Phật Tính, bằng cách này hay bằng cách khác, dưới dạng nọ hay dưới dạng kia.
Do đó, tôi xin mạo muội mà đề nghị như sau:
1) nếu bạn nào ăn không ngồi rồi, không cần tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, tŕ chú, không có công ăn việc làm, th́ xin cứ tự nhiên mà kiếm đường chứng minh cho bạn PTDT.
2) bạn PTDT nên theo lời chỉ dẫn của các bạn trong đây, niệm Phật, hay là tŕ chú, hay là tọa thiền, hay là làm cái chi chi ǵ đó, th́ sẽ tự thấy Phật Tính.
Nếu mà bạn PTDT nói rằng phải chứng minh cho được rằng có Phật Tính, ở đâu và ra sao, trước khi bạn thực hành, th́ tôi cam đoan rằng, với bàn dân thiên hạ nơi đây, bạn sẽ không bao giờ được thỏa măn.
C̣n nếu bạn đếch cần rằng có Phật Tính, ở đâu và ra sao, mà bạn chỉ hỏi cho nó có câu hỏi, th́ xin bạn cứ tự nhiên tiếp tục hỏi nữa. Sẽ có người rửng mỡ, không biết làm ǵ cho qua ngày tháng thời gian, họ sẽ trả lời cho bạn, trước khi người ta giác ngộ ra rằng ngay từ phút đầu bạn chẳng cần câu giả nhời nó sẽ ra sao cả.

3241<--Next   Previous-->3239   View top 40 messages