Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 29 08:14:39 2006
Subject:  Phật Tính / bạn PTDT
Post No:  3254     Reply to:   3252

##Nhu+~ng nguoi vie^'t ve^` Pha^.t ti'nh sau the^' ky? thu+' 3 kho^ng pha?i la` su+? gia va` trie^'t ho.c gia, ho. la` su+ dduoc lie^.t va`o ca'c chu+ To^?. Tru+o*'c ddo' thi` ca'c To^? chu+a bao gio*` no'i dde^'n Pha^.t ti'nh.##

Cái này là bạn nhắc lại những gì tôi trình bầy, hay là bạn đưa ý kiến của bạn?
Tôi đã thưa rồi: khi căn cơ chưa hợp, thì tư tưởng Phật Tính chưa xuất đầu lộ diện.
Chuyện nó là thế này: khi một Phật ra đời, thì mười phương chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng cùng ra đời một lúc để làm tả phù hữu bật, giúp dật trong việc hoằng hóa. Khi đức Phật ấy thị hiện Niết Bàn, thì vẫn còn các vị phụ tá kia trụ thế, dưới mọi hình dạng để tiếp tục mạch pháp.
Thoạt đầu, Ðức Thích Tôn thuyết kinh Hoa Nghiêm. Khi căn cơ chưa chín mùi, thì kinh còn ẩn. Khi tới lúc, thì Long Thọ Bồ Tát mới xuống Long Cung để mang kinh về.

##Ba.n no'i, "Tý týởng Phật Tính có ngay từ lúc ðức Phật giác ngộ ở dýới cội cây Bồ Ðề". Ca'i na`y la` hoa`n toa`n do nie^`m tin 100% cu?a ban.##

Tôi theo Phật thì tôi chẳng tin Phật thì tôi tin ai bi giờ??? Bạn có tin Phật không???
Tư tưởng của Phật được trắc nghiệm qua hơn 25 thế kỷ, hoàn toàn không có trục trặc gì cả. Tôi xài tư tưởng của Phật, tự cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không cần phân tích gì thêm nữa.

##Ne^'u tha^.t su+. gia'c ngo^. vi` co' Pha^.t ti'nh thi` kinh ddie^?n Nguye^n Thu?y dda~ dde^` ca^.p de^'n ro^`i (ho. tha^'y ro~ mo^.t Samma SamBuddha tru+o*'c ma(.t ma` ta.i sao ho. kho^ng tin va`o Pha^.t ti'nh).##

Ô hay, tôi đã nói rồi, trong kinh Pháp Hoa, Phật trách họ rằng: họ cho A La Hán quả là rốt ráo tịch diệt rồi. Ðã là rốt ráo tịch diệt, thì họ đâu cần biết cao xa hơn nữa làm gì? Tuy họ thấy Phật ngồi lù lù ở đấy, nhưng họ tin rằng Phật cũng chỉ giác ngộ rốt ráo như họ thôi, chứ họ không muốn biết thêm những đức tính cao đẹp hơn của Phật.

##Co' le~ ho. kho^ng tha^'y ca'i relationship giu+a gia'c ngo^. va` ca'i ma` Pha^.t gia'o Da.i thu+`a go.i la` Pha^.t ti'nh.##

Có lẽ gì nữa, rõ ràng là thế rồi chứ còn gì.

3255<--Next   Previous-->3253   View top 40 messages