Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 8 17:56:23 2006
Subject:  Gui ban TK (Post 3360)
Post No:  3361    

## Câu "Hoa khai kie^'n Pha^.t ngo^. vo^ sinh" bạn lấy đâu chớ tôi chắc chắn không có trong kinh Di đà.
Tuy vậy ư nghỉa nó không các các điểm chánh Phật nói .Đây nhé:##
Ca^u tre^n la` 1 trong kinh Nha^.t tu.ng:
A Di Da` Pha^.t tha^n kim sa('c
Tu+o*'ng ha?o quang minh vo^ da(?ng lua^n
......

## Hoa khai : trí tuệ mở ( chớ không phải hoa sen nhé)
Kiến Phật: thấy Tánh, thấy Phật của ḿnh
Ngộ vô sinh: --> vô sanh vô tử ---> thành Phật

Toàn câu có nghĩa ---> "dùng tuệ giác--> thấy tánh thành Phật"
Đơn giả có thế thôi nhá! ##
Ba.n no'i do*n gia?n nhu+ng to^i tha^'y ba.n the^m bo*'t. Ba.n tu Thie^`n ma` speculate nhie^`u qua'. Hoa la` hoa chu+' kho^ng pha?i la` tri' tue^. Trong ca^u kinh tre^n kie^'n Pha^.t la` tha^'y Pha^.t chu+' kho^ng pha?i tha^'y ta'nh.
Namo^ Dia Tang Vu+*ng Bo^` Ta't.

3362<--Next   Previous-->3360   View top 40 messages