Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Mar 20 19:51:30 2006
Subject:  Ông Vua Phải Thua Thằng Khùng / bạn XTH
Post No:  2826     Reply to:   2825

Ông trưởng giả biết nhà cháy, biết con sẽ chết, nói nó không ra, kéo nó không theo ra, thì chỉ còn có nước dụ dỗ cho xe thì nó mới ra.
Ông thầy thuốc, có thần dược, mà không thể bắt con uống được, nên phải quyền biến mà nói rằng cha đã chết, để cho con sinh lòng luyến tiếc, tỉnh ngộ, mà dùng lương dược.
Đức Như Lai cũng thế, nếu người ta không muốn theo không muốn uống vì người ta không tin, thì Ngài không thể nào túm cổ bắt người ta theo, bóp mũi bắt người ta uống được.

2827<--Next   Previous-->2825   View top 40 messages