Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  An Nam          Reply   Post Message
Date: Wed Oct 26 20:34:21 2005
Subject:  Gởi Diệu Hỷ và Đạo thơ!
Post No:  2080    

Gởi Diệu Hỷ và Đạo thơ!
##Phuc Son, your karma starts turning rapidly in a new direction. PTDT's blood is now spreading all over the world, from USA to Vietnam. Four more self-recruiters joined you yesterday, Bat Tai, Bat Tri, Dao Tho, and a female shark Dieu Hy which could smell blood across the Pacific Ocean. Sharks are so exciting they volunteer to join you to be ready for a worldwide religious war, the Phuc Son's Inquisition against Non-Pure. See my prediction! ##

Ha ha ha ha!!, 2 bạn có tên trong sỗ b́a đen của ma giáo rồi đấy nhé, rán mà đề pḥng! Tôi thấy 2 bạn xưa nay có dám nói ǵ đụng tới họ đâu? mà đôi lúc lại c̣n có ư châm chọc bạn PS là đàng khác!! Các bạn có biết v́ sao không?
Ai khen bạn PS dù chỉ là 1 câu nhỏ là đuơng nhiên trở thành kẻ thù của chúng ,nếu có dịp sẻ bị thanh trừng!!
Nhớ khi xưa sư thúc PL giao đấu với tên Tả sứ Hộ pháp, chỉ mới 1 hiệp đầu tên này tính bài chẩu mă rồi; nhanh trí Sư thúc PL mới làm một bài thơ 6-8 tặng bạn PS (lúc ấy chưa là MC) khiến tên này nổi giận quay lại phun Xà khí mù mịt ,nhờ đó quần hùng mới phát hiện ra tung tích hắn.
Nhớ xưa nữa, có tên Hửu sứ hộ pháp là "PT.. & Namo" (2 tên này vào hàng đại cao thủ, giỏi hơn Tả sứ HP rất nhiều, gắp trăm ngàn lần) ra tung quái chưởng khiến quần hùng hắc bạch nghiêng ngă, phải đành bó tay không ai đương cự nổi!!. Nhưng nhờ ở hiệp chót, bạn PS vô t́nh nói "như là hiệp thông" với tên hửu sứ này, khiến hắn bị giáo chủ nghi ngờ là phản giáo và đă bị thanh trừng biến mất từ lâu, nếu không th́ quần hùng đă bị tai kiếp nặng nề rồi, và nhất là phái Toàn chân của Lăo ngoan đồng đă bị xoá sổ từ lâu rồi.
Nay An Nam khuyên 2 bạn tạm lui vào bóng tối đi, v́ tôi nghe tin ma giáo tăng viện nhiều đại cao thủ ,cở hàng tên Hửu sứ HP năm xưa ,quyết lập "Thiên ma trận" vây hảm quần hùng vơ lâm và sau đó dùng Cáp mô công và độc xà để tiêu diệt toàn bộ.
Âu cũng là tai kiếp của vơ lâm sau khi đưọc hưởng 1 vài năm thanh b́nh an lạc.
An Nam

2081<--Next   Previous-->2079   View top 40 messages