Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 5 21:03:12 2006
Subject:  Goi ban Minhdao
Post No:  3337     Reply to:   3335

##Hết chuyện Bạn lấy Ta Bà Thế Giới mà đi so sánh với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Giống như Bạn lấy Tâm Vôinh Ô Nhiểm đầy Phiền Năo Nghiệp Chướng mà đi so sanh với Tâm Chư Phật.

Tây Phương Cực Lạc là Cực Kỳ Trang Nghiêm Chư Phật c̣n không nói ra hết vẽ đẹp mà Bạn th́ đem Tâm Phàm Phu đi suy diển Phê Phán Tây Phương Cực Lạc.

Tôi xin hỏi Bạn muốn Tranh Cải với Tôi để chứng minh Tây Phương Cực Lạc không có thật hay là Bạn muốn đàm luận để học hỏi?

Nếu Bạn không Niệm Phật không Tin Tây Phương Cực Lạc có thật th́ Tôi không thể chứng minh cho Bạn được mà chỉ có thể đêm lời Tổ dẩn chứng thôi.
Chính Bạn phải Tự ḿnh phá ḷng nghi của Bạn. Có Thể đây là nghiệp chướng của Bạn.

Nếu Bạn muốn Văng Sanh về Tây Phương Cực Lạc th́ hăy mau t́m hiểu học hỏi và Sám Hối để Phá ḷng Nghi của Bạn.
Nếu muốn chứng minh Tây Phương Cực Lạc không có thật th́ Tôi khuyên bân đừng nên phí thời giờ mà hăy thời giờ để học hỏi và Sám Hối để Phá ḷng nghi của Bạn đi.


Ban nói lúc trước Bạn đă từng muốn chúng minh rồi , giờ Bạn lại muốn chứng minh nữa th́ Bạn chỉ phí thời gian thôi.

"Thân Người khó được, Phật Pháp khó Nghe"

thời gian quư báu, không c̣n trẻ nữa đâu, Vô Thường đang đuổi theo sau đó. ##


Xin giă lời bạn như sau:

TPCL có thật nhưng v́ cái hiểu sai của bạn thành ra không thực và biến TPCL thành cỏi tạm bợ của kẻ thế gian muốn cầu phước báu, sau khi ĺa thân ở cỏi ta bà này

Xin chư Phật chứng dám cho ḷng thành của đệ tử đă làm mọi cách để đưa Phật tử tên......... ra khỏi đường mê chấp ,nhưng lực bất ṭng tâm đành phải buông xuôi, nữa đương gảy gánh ngoài ư muốn!.

Than ôi! chúng sanh v́ tâm chấp trước và thành kiến dày đặc mà đi vào đường mê, đến với Phật pháp v́ tâm vọng cầu của thế gian chớ không nh́n thấy được cái thâm diệu của PP.
Cầu mong chư Phật từ bi sớm gia hộ cho bạn trên đuờng tu tập trong kiếp này.

TK


3338<--Next   Previous-->3336   View top 40 messages