Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  N B S         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 24 00:32:42 2006
Subject:  Kính Gởi Tin Nữ...Không nối được, Miễm cười
Post No:  3235     Reply to:   3231

"Tranh Luận" thì sẽ bực mình và sung đột với nhau.
Tôi thì thấy đàm luận, trao đổi và chia sẽ nên thấy nó vui và hứng thú học hỏi mở mang.
Tôi thấy PTDT có học theo các Tổ xưa, Bật Thượng Thượng căn. PTDT thích dùng câu đầu thoại mà chẳng mật nghĩ thăm xâu trong đó.
như PTDT "nói "Phật Tánh" đâu chứng minh cho tôi " mà PTDT không hiểu đó là cái Lý mà PTDT muống mọi người chứng là có thật bằng cái tướng có thật, có thể nhìn thấy, nắm lấy, cầm được.....hehehe vậy thì khó có thể giải thích trong vài câu.
Tôi nói rồi, chúng Ta phải cần nhẩn nại nếu không thì coi chừng mất hết công đức Tu Hành bao lâu nay của chúng ta đó....." Một cơn lữa thêu rừng công đức"
có gì thì cười hehehe thôi. chúng ta mổi người căn tánh khác nhau nên cách nhìn và quan điểm khách nhau....một chút ích chia sẽ để thả hơi cùng Tin Nữ nếu Tôi có gì sai quáy xin Tin Nữ Răng dạy.

Tùy hỷ buông xã.


3236<--Next   Previous-->3234   View top 40 messages