Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 16 02:57:06 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phu'c-So*n
Post No:  3424     Reply to:   3417

"Bạn XTH xem sao tôi không biết, chứ mấy lời bạn TK thở ra, tôi nghe giống mấy bài giảng ở Làngai và Thường Chiếu. "

Xin ho?i ba.n Phu'c-So*n ra(`ng ma^'y ba`i gia?ng o*? La`ngai va` Thu*o*`ng Chie^'u thi` kho^ng ddu'ng vo*'i Pha^.t Gia'o hay sao ?

"Bạn hỏi: TPCL có theo luật nhân quả hay không? Theo th́ đă sao, mà không theo th́ đă sao? Bạn đâu có cần câu giả nhời là ǵ đâu? "

DDo^'i vo*'i to^i thi` ca^u ho?i ve^` nha^n qua? o*? TPCL la` 1 trong nhu*~ng ca^u ho?i then cho^'t ma` to^i ra^'t ca^`n bie^'t . Bo*?i vi` ne^'u kho^ng co' nha^n qua? thi` kho^ng co' dda.o Pha^.t , dda.o Pha^.t chi'nh la` ddu*o*`ng lo^'i tu ta^.p do DDu*'c Bo^?n Su* chi? da.y cho chu'ng sinh dde^? ddi dde^'n cho^~ tu*. gia?i thoa't kho?i nha^n qua? , nghi~a la` ne^'u o*? TPCL kho^ng co' lua^.t nha^n qua? thi` dda.o Pha^.t o*? no*i a^'y se~ kho^ng gio^'ng nhu* dda.o Pha^.t o*? no*i Sa-Ba` na`y ! Ngoa`i ra, ta^'t ca? chu'ng ta dda~ tra?i bao kie^'p lua^n ho^`i cu~ng dde^`u do theo nha^n qua?, nay ne^'u co' ngu*o*`i mong ca^`u ddu*o*.c va~ng sanh ve^` TPCL dde^? tie^'p tu.c tu ha`nh thi` to^i thie^'t nghi~ ra(`ng ngu*o*`i a^'y cu~ng ne^n bie^'t tru*o*'c ve^` lua^.t nha^n qua? co' o*? TPCL hay kho^ng dde^? co' the^? ti`m ddu*o*.c ca'ch tu ta^.p tu*o*ng xu*'ng va` hu*~u hie^.u, ddo^`ng tho*`i thi'ch ho*.p vo*'i ca(n co* cu?a ngu*o*`i a^'y trong thu*.c ta.i ...

"Các cơi Tịnh Độ không ở trong tam giới th́ làm sao bạn cứ bắt phải theo quy luật tam giới? "

To^i chi? ne^u ra ca^u ho?i 1 ca'ch kha'ch quan tho^i, chu*' to^i kho^ng co' chu? tru*o*ng gi` tru*o*'c ca? !

" Cũng như thế, những người ở đây, sinh sang TPCL, mà có về để độ chúng, th́ cũng ứng thân ngh́n cách, chứ đâu có ai hô hoán là ta đây từ TPCL về đây, đâu? "

Nhu* va^.y co' pha?i ba.n Phu'c So*n tin ra(`ng trong khoa?ng tho*`i gian giu*~a Pha^.t Thi'ch-Ca va` Pha^.t Di-La(.c xua^'t hie^.n, thi` co`n co' nhie^`u vi. Pha^.t kha'c nu*~a cu~ng dda~ va` ddang xua^'t hie^.n 1 ca'ch ye^n la(.ng o*? no*i Sa-Ba` na`y dde^? ddo^. cho chu'ng sinh ? (Nghi~a la` trong Kinh ddie^?n DDa.i Thu*`a dda~ co' chu't sai tra.i khi no'i ve^` su*. vie^.c na`y ) .

XTH


3425<--Next   Previous-->3423   View top 40 messages