Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 22 19:31:47 2006
Subject:  Như Lai Thọ Lượng / bạn HL
Post No:  3452     Reply to:   3444

##Câu 2: Theo Kinh điển đại thừa th́ sau Phật Thích-Ca xuất hiện nơi Sa-Bà sẽ là Phật Di-Lặc xuất hiện, trong khoảng thời gian giữa này tuyệt nhiên sẽ không có 1 vị Phật nào hết,##

Bạn HL:
Bạn XTH có hỏi một câu như trên.
Lúc trước, tôi có dẫn chứng bằng phẩm "Như Lai Thọ Lượng" trong kinh Pháp Hoa rồi.
Ngay trong lúc này, đức Thích Tôn vẫn trụ thế, mà có thể có cả nghìn vạn vị Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, cũng trụ thế giáo hóa chúng sinh nữa. Tuy nhiên nếu Phật trụ mãi ở đời, thì chúng sinh sẽ buông lung trễ nãi, không chịu tu hành, cho nên: 1) Phật phương tiện mà nói Ngài diệt độ, 2) Phật ứng hiện trăm nghìn hóa thân để thuyết pháp chứ không phải chỉ một thân Phật mà thôi.
Nói tóm lại, nếu không thấy ai là Phật giữa đức Thích Ca và đức Di Lặc, thì không có nghĩa là không có Phật độ sinh, hay là không có Phật từ TPCL về độ sinh. Vì cái chặng thời gian giữa đức Thích Ca và đức Di Lặc quá ngắn, nên không cần có 1 vị Phật xuất hiện ra đời, mà chỉ cần những ứng hóa thân mà thôi. Dù có hằng hà sa số các đức Phật thành đạo ở TPCL trở về đây đi chăg nữa, họ cũng chỉ ẩn thân, ứng hóa thân, mà thuyết pháp độ sinh mà thôi.

Phẩm "Như Lai Thọ Lượng" nói quá rõ ràng, mà bi giờ bạn XTH lại còn hỏi nữa, thì chủ tâm của câu hỏi đó là gì thì ai cũng hiểu rồi.

3453<--Next   Previous-->3451   View top 40 messages