Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Dec 2 18:14:19 2005
Subject:  Lươn và Trạch, Thờn Bơn và Trai / XTH
Post No:  2417     Reply to:   2416

##nhu*ng dda.o hu*~u qua? tha^.t bi. ca'i nga~ cha^'p kha' na(.ng ne^` khie^'n ne^n ho.c nhie^`u Kinh Pha^.t, nghe nhie^`u ngu*o*`i khuye^n ma` va^~n khu*-khu* hie^?u sai la.c Pha^.t Pha'p theo chie^`u hu*o*'ng mo^.ng tu*o*?ng rie^ng tu*##

Tôi vẫn nói rằng bạn có cách hiểu của bạn, tôi có cách hiểu của tôi. Bạn sáng, tôi cũng sáng. Tôi không muốn dùng mấy chữ nặng như là "ngã chấp", "si nghiệp", "vô minh dầy đặc". Tôi mà dùng những chữ đó thì hóa ra chúng ta thành: "lươn ngắn mà chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm".

Càng đọc tôi càng thấy rõ là bạn XTH đây, 1) không chấp nhận rằng ngoài ba cõi có TPCL hay là bất cứ cõi Tịnh Độ nào của chư Phật, 2) chư Phật mà giác ngộ đạo vô thượng chính đẳng chính giác thì nhập Niết Bàn luôn chứ không trụ ở một cõi Tịnh Độ nào, hay là đi sang cõi nước khác để độ chúng sinh nữa.

Bạn không thể nào nói rằng: tôi (XTH) tin có cõi Tịnh Độ ABC của Phật XYZ, chứ không tin có cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Bạn lại nhầm nữa. Cõi Cực Lạc kia không khác gì các cõi Tịnh Độ khác. Chỉ có nhân duyên sinh vào các cõi kia là khác với nhân duyên sinh vào cõi Cực Lạc thôi. Mà nhân duyên sinh vào từng cõi Tịnh Độ cũng đã là khác nhau rồi, vì đấy là bản nguyện của từng vị Phật.

Nói rộng hơn nữa, thì là bạn XTH, không tin vào hệ thống Đại Thừa, Bắc Tông của Phật Pháp. Tôi dám nói thế là vì tôi thấy bạn phủ nhận tất cả những bằng chứng mà tôi đưa ra từ các kinh điển Bắc Tông: 1) về sự hiện hữu của cõi TPCL, 2) về Phật A Di Đà cùng các bản nguyện của ngài, 3) về các vị Bồ Tát Thánh Chúng khuyến tiến cầu vãng sinh TPCL.
Hơn nữa, bạn lại còn phủ nhận sự "trung thực" của một số kinh điển Đại Thừa, chắc chắn trong đó có kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ, Bảo Tích, Đại Tập, bạn đều cho là thiếu trung thực, là khả nghi cả. Các kinh đó đều đề cập đến: 1) sự hiện hữu của cõi TPCL, 2) Phật A Di Đà cùng các bản nguyện của ngài, 3) các vị Bồ Tát Thánh Chúng khuyến tiến cầu vãng sinh TPCL.

Cứ suy từ đấy ra thì bạn cho: 1) những người tin các kinh trên, 2) những tổ sư của các tông phái dùng các kinh trên làm căn bản, là hạng người gì? Họ tin và dựa vào những kinh mà bạn XTH cho là thiếu trung thực mà.

##nhu* dda.o hu*~u dda~ co' la^`n cho ra(`ng " to^i tha` nghi oan cho chu* Pha^.t vi` chu* Pha^.t tu*` bi se~ro^.ng lu*o*.ng bo? qua cho to^i !" (dda.i kha'i la` va^.y), ##

Tôi nói câu đó có nghĩa là tôi thà y kinh còn hơn là ly kinh. Tôi sợ ly kinh vì như thế tôi sẽ nói như ma nói, chứ tôi không có sợ y kinh. Tôi đã suy nghĩ chính chắn và tôi hoàn toàn đặt niềm tin của tôi vào Phật Pháp Tăng Bảo, không nghi ngờ thắc mắc gì sất cả, nên tôi không sợ y kinh nhất tự.

##The^' la` ho. va^~n "PASS" the minimum requirement for TPCL ! Cho du` nhu*~ng chuye^.n tro^'n thue^', sa't sanh tru*o*'c kia kho^ng ddu*o*.c Pha^.t tu*` bi bo? qua ddi nu*~a thi` ho. va^~n co`n back up plan ba(`ng 10 ca^u nie^.m Pha^.t sau cu`ng ! (than o^i !) ##

Tôi cũng phải "than ôi" thật sự ấy chứ lị. Than ôi là vì bạn XTH ngần ấy tuổi đầu rồi mà còn nghĩ như thế.
Đã nói rồi, mà bạn XTH có thèm nghe thèm đọc đâu.
Miệng niệm Phật, mà lòng còn tính toán sát sinh gian dối, thì lòng không chuyên nhất, tâm không nhớ Phật tha thiết. Lòng còn nghĩ sát sinh gian dối thì khi 30 tháng chạp tới nơi, cái ý tưởng sát sinh gian dối nó lòi đuôi ra, nó gây bao chướng ngại, làm cho người bệnh không niệm Phật nổi ấy chứ lị.

##ne^n to^i muo^'n no'i tha(?ng vo*'i ho. ra(`ng ho. se~ kho^ng ddu*o*.c ve^` TPCL dda^u vi` thu*' nha^'t : kho^ng co' co~i TPCL nhu* ho. nghi~ , ##

Tôi nhắc cho mà nhớ nhé. Bạn XTH xem kinh chưa đủ, xem luận chưa hết, mà dám quả quyết nói rằng không có TPCL, rồi lại đi phủ bác lời Phật ý Tổ, xúi xiểm người ta, che lấp pháp môn tu học, thì bạn quả tình là thạc đức cao minh, to gan bạo phổi, thật đấy.

##Ne^'u ho. bie^'t ra(`ng kho^ng co' co~i TPCL,##

Cái này là hoàn toàn XTH nói đây thôi.

##va` cu~ng kho^ng co' su*. tha thu*' cu?a Pha^.t,##

Phật không có khả năng tha thứ tội nghiệp.

##ma` chi? co' lua^.t nha^n-qua? dde^? tu tha^.p thie^.n va` ddu*o*.c sanh no*i co~i tro*`i thi` ho. se~ nghie^m chi?nh phu.ng ha`nh theo tha^.p thie^.n ho*n ma` kho^ng y? la.i va`o 10 ca^u nie^.m sau cu`ng, hay y? la.i va`o lo`ng tu*` bi cu?a Pha^.t nu*~a !##

Cái này rõ ràng là bạn xoay hướng đi của người ta.
Xem đây này nhé, toàn là chữ của bạn đấy nhé:
1) Phật không có khả năng tha thứ (##kho^ng co' su*. tha thu*' cu?a Pha^.t,##)
2) Luật nhân quả thì vô tư không tha thứ rồi (##chi? co' lua^.t nha^n-qua?##)
3) ##thi` ho. se~ nghie^m chi?nh phu.ng ha`nh ##
4) ##ma` kho^ng y? la.i va`o 10 ca^u nie^.m sau cu`ng##

Nếu bạn nói: ông bà ơi, ông bà tu Tịnh Độ mà còn sát sinh gian dối thì ##kho^ng co' su*. tha thu*' cu?a Pha^.t##. Thì là họ sợ mà ##ho. se~ nghie^m chi?nh phu.ng ha`nh ## pháp môn niệm Phật, vì họ sẽ hiểu là họ ##kho^ng y? la.i va`o 10 ca^u nie^.m sau cu`ng## được.

Đàng này, bạn lại cố ý nhét tư tưởng riêng của bạn là ##kho^ng co' co~i TPCL## đâu đấy, thì họ sẽ chỉ còn cách nghiêm chỉnh tu thập thiện mà thôi.

"Phật không có khả năng tha thứ" hay "luật nhân quả vô tư" thì cũng như nhau, họ mà biết một hay là biết cả hai, họ cũng sẽ nghiêm chỉnh mà tu niệm Phật, chứ họ không ỷ lại nữa. Tôi nghĩ là bạn nên khuyên họ tu hành cái pháp môn của họ cho thật nghiêm chỉnh, hơn là bạn xoay niềm tin của họ sang niềm tin của bạn. Niềm tin của bạn là không có TPCL.
Bạn có dám chắc chắn là không có TPCL không? Nếu bạn sai, mà bạn lại súi người ta tin theo bạn thì sao?
Có cái bàn ủi nóng. Một người không biết nó là nóng, thò tay vào, có bị phỏng hay không?

2418<--Next   Previous-->2416   View top 40 messages