Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Nov 5 04:25:20 2005
Subject:  XIN ĐÍNH CHÍNH
Post No:  2241    

Thưa các bạn,
Trong mấy bài trước, tôi có đề cập đến việc Bồ-Tát Phổ Hiền khuyên các vị Bồ Tát trong 41 ngôi vị (thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác) đều nên cầu vãng sinh TPCL để được gần gũi Phật, để mau thành quả Phật.
Hôm qua, trong khi lái xe đi làm về, nghe bài giảng của TT Nhất Chân, thì mới thấy tôi lầm lẫn.
Cái số ngôi vị đó là "51", và tôi thiếu sót "thập tín".
ĐÚNG RA LÀ: thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác.
XIN CÁO TRI CÙNG CÁC BẠN. XIN THÀNH THỰC XIN LỖI CÁC BẠN.

2242<--Next   Previous-->2240   View top 40 messages