Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 3 06:30:43 2006
Subject:  TPCL/Nghi vấn & PS
Post No:  3319     Reply to:   3318

Thầy Nhất Hạnh chưa bao giờ nói Thầy không tin TPCL- từ xưa nay. Nhưng Thầy nói TPCL trong tâm hành giả chớ không thể kiếm tầm bên ngoài mà có được. Bạn PS thì luôn nghỉ là có một cỏi TPCL nằm bên ngoài trái đất hàng triệu năm ánh sáng thì quà là không bao giờ có thực; kinh sác h nói nghĩa bóng mà bạn lại hiểu ra nghỉa đen; thì làm sao mà kiếm ra được TPCL.
TK

3320<--Next   Previous-->3318   View top 40 messages