Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Feb 3 15:59:32 2006
Subject:  Chư Phật sở hộ niệm / bạn ADDP
Post No:  2636     Reply to:   2628

##Ngay ca? chu+ Pha^.t va^~n co`n nie^.m Pha^.t. Kinh Di Da` co' vie^'t, ".....Nhu+~ dda(?ng chu'ng sanh....nh^'t thie^'t chu+ Pha^.t so*? ho^. nie^.m kinh" ##

Bạn hiểu lộn cái câu này rồi.
Kinh A Di Đà còn có tên là kinh "Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh".
Tiếp theo câu trên, thì có câu: "Hà cố danh vi Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh ...văn thị kinh, thụ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm." = vì cớ gì mà có tên là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh ... nghe kinh này (kinh A Di Đà), thụ trì kinh này, nghe tên chư Phật (trong 6 phương), thì người đó được hết thẩy chư Phật hộ niệm.

Không phải là chư Phật niệm Phật, mà là chư Phật thương tưởng, nhớ (niệm) đến chúng sinh mà giúp đỡ (hộ) chúng sinh.

2637<--Next   Previous-->2635   View top 40 messages