Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sõn         Reply   Post Message
Date: Mon Feb 27 19:45:42 2006
Subject:  Cýời muốn bể bụng / bạn phàm phu
Post No:  2710     Reply to:   2708

Bạn Minh Ðãng nói rằng: mới mua ROBOT mới, nếu ROBOT không theo mệnh lệnh/command mà niệm Phật ðàng hoàng, thì phải ðem giả lại tiệm buôn, vì mua nhầm ROBOT rởm.
Tôi cýời lãn cýời lóc, bò lê kéo càng, thiếu chút nữa là bể bụng chết luôn.

2711<--Next   Previous-->2709   View top 40 messages