Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Tue Feb 21 22:18:56 2006
Subject:  Gu*?i Ta^'t Ca? Ca'c Ba.n
Post No:  2685     Reply to:   2682

Cố HT Tuyên Hóa có giảng về kinh Lăng Nghiêm như sau:

"Kinh Pháp Diệt Tận nói: "Thời Mạt Pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt trước, các kinh điển khác dần dần diệt sau."
Tại sao Kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước? V́ kinh này giảng đạo lư rất chân thực, thiên ma ngoại đạo không chịu nổi, cho nên chúng dùng đủ cách để phá hoại, tiêu diệt. Đầu tiên, chúng tạo ra lời đồn xuyên tạc, nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải từ kim khẩu Phật thuyết ra, mà là do người đời sau ngụy tạo. Đó là cách nói hàm hồ xuyên tạc của ngoại đạo, dùng những thủ đoạn xấu xa, cố ư phá hoại "chân kinh."
Nội dung của Kinh Lăng Nghiêm là thuyết minh Bốn điều thanh tịnh minh hối, Năm mươi cảnh giới ấm ma, và lời thuật lại của hai mươi lăm bậc Thánh về sự tu hành viên thông của ḿnh. Toàn thể bộ kinh có thể ví như tấm "kính chiếu yêu," khiến cho yêu ma quỷ quái, bàng môn ngoại đạo, đều phải hiện nguyên h́nh, không chỗ ẩn núp. Cho nên, chúng ta không nên tin tưởng vào những lời xuyên tạc, đồn đăi rằng Kinh Lăng Nghiêm là "ngụy kinh."
Mấy năm gần đây, có một số học giả vô trí và giáo đồ ngu xuẩn, không nhận thức được Phật Giáo, không hiểu rơ Phật Học, mà dám đặt điều nói càn, ngông cuồng chỉ trích lời dạy của bậc Thánh nhân. Những người vô trí vô thức này v́ không có trí huệ để phân biệt được chân ngụy, nghe người ta nói sao th́ nói hùa theo như vậy, chỉ biết "vẽ đường cho giặc chạy," cổ vơ người khác làm điều xấu, nên mới lộng ngôn nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải là lời Phật thuyết!
Hôm nay tôi bảo đảm với quư vị một điều: bảo đảm rằng Kinh Lăng Nghiêm đích thật là "chân kinh"! Nếu Kinh Lăng Nghiêm là "ngụy kinh," th́ tôi nguyện đọa địa ngục v́ ḿnh đă không nhận thức được Phật Giáo, "lấy giả làm chân," cho nên cam tâm t́nh nguyện nhận chịu quả báo.
Tôi cầu mong những người phê b́nh Kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh sẽ mau mau sám hối, sửa đổi lỗi lầm, nếu không, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi!"

DDoa.n vie^'t tre^n cu?a Co^' HT Tuye^n Ho'a ra^'t dda'ng lu*u y', va` ghi nho*' .

Kinh Thu? La(ng Nghie^m kho^ng pha?i la` ngu.y Kinh dda^u, ma(.c da^`u dde^'n nay to^i va^~n chu*a ddo.c he^'t bo^. Kinh na`y ma` chi? thi?nh thoa?ng mo*? ra ddo.c tu*`ng pha^`n, nhu*ng ta^'t ca? nhu*~ng pha^`n to^i dda~ ddo.c va` nha^.n ddu*o*.c y' chi'nh cu?a Kinh thi` dde^`u ha`m chu*'a y' nghi~a ra^'t sa^u xa , va` cha^n tha^.t .

Ca'c ba.n ddu*`ng bao gio*` vo^.i tin theo nhu*~ng ai, ba^'t ke^? ngu*o*`i ddo' la` ai, dde^? ma` cho ra(`ng Kinh Thu?-La(ng-Nghie^m la` ngu.y Kinh, ne^'u ca'c ba.n bi. hoang mang va` thu*.c su*. muo^'n ti`m hie^?u cho ra su*. tha^.t thi` to^i chi? co' the^? theo kinh nghie^.m tru*.c tie^'p cu?a chi'nh mi`nh ma` no'i cho ba.n bie^'t ra(`ng ha~y nie^.m Chu' Thu?-La(ng-Nghie^m , nie^.m trong cha'nh nie^.m, pha't a^m ro~ ra`ng, nghi~a la` ta^m, kha^?u ho*.p nha^'t, y' lie^`n vo*'i ngu*~ , thi` chi? va`i tha'ng tho^i, hay cu*' cho la` nhie^`u dde^'n 1 na(m ddi, thi` ba.n cha('c cha('n se~ tu*. ca?m bie^'t, va` nha^.n ra ddu*o*.c co' nhu*~ng chuye^?n bie^'n ro~ re^.t no*i ta^m thu*'c cu?a ba.n ma` suo^'t ma^'y mu*o*i na(m tru*o*'c ddo' chu*a bao gio*` ba.n co' nhu*~ng nhu*~ng su*. chuye^?n ho'a tu*o*ng tu*. nhu* va^.y (ta^m thu*'c go^`m ta`ng thu*'c va` y' thu*'c a?nh hu*o*?ng qua la.i vo*'i nhau ... Co' le~ Chu' TLN kho*?i ta'c va`o pha^`n ta`ng thu*'c tru*o*'c tie^n) .
Ta^m la` ta^'t ca? cu?a dda.o Pha^.t !


Nhu*~ng ai hie^.n ddang vo^ y' thu*'c, vo^.i hu`a theo be` nho'm, hoa(.c vo^.i tin va`o tri' tue^. cu?a nhu*~ng ngu*o*`i no^?i tie^'ng ddu*o*ng tho*`i dde^? cu`ng ba`i ba'c Kinh Thu?-La(ng -Nghie^m thi` xin ha~y xem ba`i post na`y cu?a to^i nhu* 1 thie^.n duye^n dde^'n tu*` thie^.n y' vo^ tu* cu?a to^i dde^? nha('c giu'p ba.n ha~y la('ng lo`ng, ddi.nh ta^m ma` suy xe't ky~ lu*o*~ng ke?o sau na`y ho^'i ha^.n kho^ng ki.p !

Na-Mo^ Bo^?n-Su* Thi'ch-Ca Ma^u Ni Pha^.t !

XTH

Na

2686<--Next   Previous-->2684   View top 40 messages