Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 21 21:45:00 2006
Subject:  Tứ Liệu Giản / bạn Ngancau
Post No:  2838     Reply to:   2835

##Theo các Huynh khuyên th́ NC nghỉ Tu theo Pháp Môn Tiền Tịnh Song Tu là chắc có hiệu quả nhất. ##

Đúng như thế.
Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư có bài Tứ Liệu Giản như sau:

1) Có Thiền không Tịnh Ðộ
Mười người, chín lạc lộ
Ấm cảnh khi hiện ra
Chớp mắt đi theo nó.

2) Không Thiền, có Tịnh Ðộ
Muốn tu, muốn thoát khổ
Vãng sanh thấy Di Ðà
Lo gì chẳng khai ngộ?

3) Có Thiền, có Tịnh Ðộ
Như thêm sừng mãnh hổ.
Hiện đời làm thầy người
Về sau thành Phật, Tổ.

4) Không Thiền, không Tịnh Ðộ
Giường sắt, cột đống lửa!
Muôn kiếp lại ngàn đời
Chẳng có nơi nương tựa.

Ý của bạn Ngancau giống như đoạn số 3 trong bài trên đây.

2839<--Next   Previous-->2837   View top 40 messages