Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Wed Jan 11 16:47:22 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n
Post No:  2560     Reply to:   2555

Mu.c ddi'ch cu?a to^i trong ba`i vie^'t 2552 gu*?i cho dda.o hu*~u PS la` dde^? no'i le^n ca'i cho^~ hie^?u la^`m cu?a dda.o hu*~u trong ba`i vie^'t cu?a Tha^`y Nha^'t-Ha.nh, su*. hie^?u la^`m ddo' dda~ khie^'n cho dda.o hu*~u tu*o*?ng ra(`ng Tha^`y Nha^'t Ha.nh no'i na(ng ma^u thua^~n, tru*o*'c, sau kho^ng hoa` ho*.p ... To^i chi? muo^'n go'p y' kie^'n dde^'n tu*` nha^.n xe't cu?a mi`nh khi ddo.c ba`i vie^'t cu?a Tha^`y Nha^'t-Ha.nh dde^? giu'p cho dda.o hu*~u hie^?u ddu'ng y' cu?a Tha^`y tru*o*'c dda~, ro^`i dda.o hu*~u muo^'n phe^ pha'n Tha^`y nhu* the^' na`o thi` cu~ng kho^ng dde^'n no^~i la` su*. phe^ pha'n dde^'n tu*` ca'i ha`m oan, sai la.c ...

Trong ba`i post 2552, to^i dda~ vie^'t ra(`ng :

"Tha^`y Nha^'t Ha.nh muo^'n no'i ra(`ng khi dda.o Bu.t ddu*o*.c truye^`n dde^'n Iran thi` mo*'i tro^? ra the^m ca'i nha'nh Ti.nh-DDo^. cu?a DDu*'c Di-DDa` (do ca'c To^? che^' ta'c ra ) nha(`m mu.c ddi'ch la` dde^? nu*o*ng theo ca'i va(n ho'a, ca'i tu* duy , ca'i ti'n ngu*o*~ng sa(~n co' cu?a ngu*o*`i da^n ddi.a phu*o*ng (Iran)"

Trong ddoa.n vie^'t tre^n co' ma^'y chu*~ "do ca'c To^? che^' ta'c ra" ma` to^i dda~ bo? trong ngoa(.c-ddo*n, nha(`m go*?i y' gia?i thi'ch cho dda.o hu*~u ro~ va^'n dde^` theo nha^.n xe't cu?a rie^ng to^i tu*` ba`i vie^'t cu?a Tha^`y NH, chu*' tha^.t ra thi` to^i chu*a he^` ddu*o*.c bie^'t ra(`ng Tha^`y NH dda~ co' bao gio*` no'i ra nguye^n va(n ca'i ca^u "do ca'c To^? che^' ta'c ra" hay kho^ng ! Nhu*ng ddo' la` ca'ch hie^?u cu?a to^i, bo*?i vi` ne^'u pha'p mo^n Ti.nh Ddo^. dda~ xua^'t hie^.n sau khi Pha^.t ti.ch die^.t thi` di~ nhie^n la` pha?i do ca'c To^? che^' ta'c ra ro^`i chu*' kho^ng thi` "co`n ai tro^`ng khoai dda^'t na`y " nu*~a ?, dda.o hu*~u co' ddo^`ng y' vo*'i nha^.n xe't ddo' cu?a to^i kho^ng ?
A^'y the^', nhu*ng xin dda.o hu*~u ha~y khoan ba^'t bi`nh vi` ca'i pha'p mo^n cu?a mi`nh tu theo la.i co' ngu*o*`i ba?o ra(`ng no' cha(?ng pha?i do chi'nh ddu*'c Pha^.t no'i ra, ma` chi? la` do ca'c To^? ddo*`i sau che^' ta'c the^m ! Bo*?i vi` to^i muo^'n nha('c vo*'i dda.o hu*~u ra(`ng chi'nh dda.o hu*~u la` ngu*o*`i tin tu*o*?ng ra^'t ma.nh va`o nhu*~ng su*. "thi. hie^.n" cu?a chu* Pha^.t va` chu* Bo^`-Ta't , nhu* va^.y ca'c To^? che^' ta'c ra pha'p mo^n Ti.nh DDo^. thi` cu~ng co' the^? la` ca'c vi. Pha^.t na`o ddo' dda~ thi. hie^.n dde^? tuye^n gia'o cha(ng ? Hoa(.c cu~ng co' the^? la` ca'c vi. tu ha`nh dda~ dda('c dda.o, dda~ co' ddu*o*.c ca'i tha^'y bie^'t cu?a Pha^.t ...

Cho ne^n to^i kho^ng tin ra(`ng co' 1 the^' gio*'i TPCL thi` kho^ng pha?i vi` xua^'t xu*' cu?a bo^. Kinh no'i ve^` ca'i the^' gio*'i TPCL ddo' dda~ chi? co' sau khi DDu*'c Pha^.t ti.ch die^.t, ma` chi'nh la` vi` nhu*~ng ddie^`u mie^u ta? ve^` the^' gio*'i TPCL ddu*o*.c ghi che'p trong bo^. Kinh ddo' (Kinh A-Di-DDa`) khi dem ddo^'i chie^'u vo*'i nhu*~ng ddie^`u ma` to^i dda~ ddu*o*.c ho.c ho?i tu*` ca'c gia'o ly' kha'c ra^'t co' he^. tho^'ng, ra^'t phu` ho*.p vo*'i nhau ma` DDu*'c Bo^?n Su* dda~ da.y, thi` co~i TPCL tro*? ne^n " ddi la.c ra^'t xa " ! ( xin lu*u y' ra(`ng the^' gio*'i TPCL thi` kho^ng ddo^`ng nghi~a vo*'i pha'p mo^n Ti.nh DDo^. !)

To'm la.i, ne^'u nhu* dda.o hu*~u thu*.c su*. tin va`o nhu*~ng chuye^.n "thi. hie^.n" cu?a chu* Pha^.t dde^? ddo^. chu'ng sinh, va` dda.o hu*~u cu~ng tin ra(`ng ngu*o*`i tu theo dda.o Pha^.t thi` co' the^? tro*? tha`nh Pha^.t, hoa(.c dde^'n 1 tri`nh ddo^. na`o ddo' thi` co' the^? tha^'y ddu*o*.c nhie^`u ddie^`u ma` Pha^.t tha^'y, va^.y thi` dda.o hu*~u kho^ng ne^n bu*.c tu*'c vi` co' ngu*o*`i ba?o ra(`ng pha'p mo^n Ti.nh DDo^. dda~ xua^'t hie^.n sau khi DDu*'c Bo^?n Su* ti.ch die^.t ! DDie^`u quan tro.ng la` dda.o hu*~u ca^`n pha?i nha^.n ro~ ca'i mu.c ddi'ch cu?a pha'p mo^n Ti.nh Ddo^. va` na('m vu*~ng ca'ch thu*'c tu ha`nh cu?a Ti.nh DDo^. dde^? ma` thu*.c ta^.p, va` pha?i nha^.n tha^'y ddu*o*.c i't, nhie^`u su*. chuye^?n ho'a tha(ng hoa no*i ta^m cu?a mi`nh sau 1 va`i na(m ...


To^i nghi~ ra(`ng dda.o hu*~u ne^n sa'm ho^'i vi` dda~ vie^'t ddoa.n vie^'t du*o*'i dda^y ve^` Tha^`y Nha^'t Ha.nh, sau khi dda.o hu*~u dda~ "vo*~ le~" hie^?u ra ca'i ti'nh "so^'ng" cu?a dda.o Pha^.t, bao go^`m ca'c su*. kie^.n nhu* chu* Pha^.t thi. hie^.n, chu* To^? dda('c dda.o, chu* Ta(ng lua^n ho^`i , va` muo^n pha'p vo^ nga~ ...

"Nay thầy Nhat Hanh đă có gan sửa đổi giới luật, th́ thầy cũng suy từ bụng thầy, rằng chư Tổ khi xưa cũng chế tác ra pháp môn Tịnh Độ. Mà đă là do chư Tổ chế tác ra, như bạn và thầy Nhat Hanh nghĩ, th́ không thể lạm dụng mà gọi nhằng là pháp môn phẩm của đạo Phật được.
Ḿnh nghĩ ra một môn mới, muốn cho hấp dẫn, nên nhập nhằng đánh lận con đen, mượn danh nghĩa của một cái đạo lớn có sẵn, mà gọi cái môn mới của ḿnh. Nghe hơi không ổn. Chư Tổ thạc đức không bao giờ làm như thế cả. "

Ngoa`i ra dda.o hu*~u vie^'t ca^u na`y la` dda~ tra'ch oan cho Tha^`y Nha^'t Ha.nh :
"Giáo pháp của đức Thích Tôn trải qua 25 thế kỷ mà không sao cả, tại sao thầy lại gọi là ##"hoa' tha.ch"##.
Bo*?i vi` danh tu*` "hoa' tha.ch" la` cu?a to^i du`ng dde^? go*.i a^'n tu*o*.ng cho dda.o hu*~u chu*' kho^ng pha?i cu?a tha^`y Nha^'t Ha.nh dda~ du`ng !

"Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà thầy c̣n cho là kinh ngụy tạo không do Phật nói, th́ kinh A Di Đà thầy đâu có cho là ǵ nữa. "

Xin ho?i dda.o hu*~u dda~ ddo.c o*? dda^u, dda~ nghe ho^`i na`o ma` la.i vu oan cho Tha^`y nhu* the^' ? Ne^'u to^i kho^ng la^`m thi` trong ba`i vie^'t cu?a Tha^`y chi? no'i ra(`ng bo^. Kinh Thu? La(ng Nghie^m hie^.n ddang lu*u truye^`n o*? nu*o*'c VN thi` dda~ xua^'t-hie^.n va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng, va` kho^ng co' nguye^n ba?n ba(`ng Pha.n ngu*~, va` co' 1 ca'i te^n kha'c kha' dai` ...nhu* the^' thi` chu*a co' nghi~a la` Kinh ngu.y ta.o, bo*?i vi` co' the^? nguye^n ba?n Pha.n ngu*~ dda~ bi. tha^'t la.c sau khi dda~ ddu*o*.c di.ch sang Ha'n ngu*~ va`o tho*`i nha` DDu*o*`ng ( ?) .

DDa.o hu*~u ma` cu*' bo^.p-cho^.p nghi oan cho ca'c Tha^`y nhu* the^' na`y thi` se~ bi. to^?n phu*o*'c, gia?m ddu*'c ra^'t nhie^`u, ne^'u kho^ng ki.p tho*`i sa'm ho^'i thi` thu*? ho?i se~ va~ng sanh ve^` dda^u dda^y chu*' ?

XTH

2561<--Next   Previous-->2559   View top 40 messages