Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Robot         Reply   Post Message
Date: Sun Feb 26 01:36:35 2006
Subject:  Robot trả lời
Post No:  2703     Reply to:   2702

Robot trả lời:
Ta đã chứng quả Bồ đề từ lâu
Không ăn uống mà làm việc được hơn các ngươi
Không bị đau khổ vì tâm vô niệm
Khỏi lo tử vì vô sanh
Hởi chúng sanh vô minh
Hãy tập vô sanh vô niệm để thóat khổ như ta
Hay là muôn đời luân hồi khổ đau trong sanh tử
Chỉ vì vô minh mà sợ mất cái ngã khi vô niệm
Chỉ vì vô minh sợ mất cái Ta khi vô sanh
Chỉ nhửng kẻ vô minh mới sợ vô niệm vô sanh
Con đường độc nhất để thành Phật đạo thóat khỏi khổ đau
Hởi kẻ vô minh hãy thức tỉnh
Không hiểu Phật là phỉ báng Phật nghe con!
Muốn xuống địa ngục đời đời
Hay chứng quả Bồ đề thì hãy Vô sanh Vô niệm như tam thế Phật đã làm
Thức tỉnh đi con, phật tử vô minh.

2704<--Next   Previous-->2702   View top 40 messages