Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 14 15:03:24 2006
Subject:  gửi PS/3388
Post No:  3392     Reply to:   3388

bạn phúc Sơn thân! tôi có đọc rõ ràng nên tôi mới nói nhưng mà tôi ko nhớ quyển sách nào và nhớ hoàn cảnh nào, càng ko nhớ nguyên văn, nên ko dám khẳng định.tôi chỉ nói đại khái thôi. Đức Phật bảo 1 vị sau vài kiếp(tôi ko nhớ rõ nhưng < 5kiếp) sẽ thành đạo qủa, vị này nghe xong khóc vì mình tu tinh tấn vậy sao lâu đắc quả quá, còn 1 vị thì nghe Phật nói là sau số kiếp nhiều như lá me mới đắc quả thì sung sướng vì biết mình tu đúng đường. ý của tôi là vậy.

3393<--Next   Previous-->3391   View top 40 messages