Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Mon Jun 26 10:39:46 2006
Subject:  Gui ban Quang Minh / Post 3248
Post No:  3250    

##Tặng 2 ðứa gian hùng mặt chuột trên diễn ðàn

Hai thằng mặt chuột,
Một Tịnh ,một thiền (giả).
Chỉ muợn danh thôi
Ãn nói trật vuột
Khi Tổ diệt Sý
Dùng lời hổn xýợc
Chỉ trích thiện tâm
Làm thiện nản lòng
Thù riêng óan củ
Thoả dạ tiểu tâm
Khoái chí hả lòng
Nào ngờ vạ ðến,
Phật tử ðều cãm
Muốn vạch mặt mâm
Của phýờng xảo trá
Ãn nói vả lả
Bụng chứ dao gâm
Nếu còn lếu láo
Sẻ thấy quả báo.

QuangMinh##
Kho^ng bie^'t ba.n Quang Minh gia^.n du+~ ai ma` co' lo*i` le~ na(.ng ne^` the^'. Sau khi quy y thi` mi`nh dduoc Tha^`y truye^`n cho ngu~ gio*'i. Ba.n ne^n giu+~ kha^?u y' cho trong sa.ch. Nie^.m Pha^.t la` 1 phu+o*ng pha'p de^~ nha^'t dde^? giu+~ cho tha^n ta^m trong sa.ch, to^i khuye^n ba.n ne^n la`m ha(`ng nga`y. Ne^'u nie^.m Pha^.t Di Da` va` ca^u` va~ng sanh, sau na`y se~ duoc ddi TPCL.
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3251<--Next   Previous-->3249   View top 40 messages