Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Tue Jul 11 21:50:23 2006
Subject:  trích NPTY
Post No:  3287    

22. Hỏi: Tôi tuy Niệm Phật mà tâm cứ tán loạn, không biết làm sao đây?
Đáp: Chuyện đó th́ Pháp Nhiên này cũng làm không nổi !!!
23. Tâm của hạng phàm phu sao mà không tán loạn được ! Cũng chính v́ thế mới gọi là Pháp Môn Dễ Tu.
24. Đă sinh ra làm người trong cơi dục giới tán địa này th́ tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới văng sinh th́ thật là vô lư.
25. Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của ḿnh, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới Niệm Phật, mà do thường Niệm Phật th́ tội chướng tiêu diệt.
26. Tuy trọng tội vô gián(ngũ nghịch)cũng không thể thắng công đức xưng danh. Thanh bảo kiếm là danh hiệu Đức A Di Đà, hễ tŕ niệm th́ ma duyên không gần được. Thường xưng niệm th́ tội chướng tiêu diệt.
27. Trong khi Niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện văng sinh mà Niệm Phật th́ tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm t́nh của cha con, dù có bất hoà đôi chút, th́ chỗ thâm t́nh đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con.
28. Lấy người Niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen v́ hoa sen là nghĩa không ô nhiễm. Danh hiệu của Bổn Nguyện Thanh Tịnh ( NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ) th́ sự dơ bẩn của thập ác, ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm được nên mới thí dụ như thế.
29. Không cần để ư đến vọng niệm, tán loạn... mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu.
Nếu thường xưng danh hiệu th́ do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự tiêu, tam nghiệp ( thân, khẩu và ư ) tự điều hoà, nguyện tâm tự phát.
Bởi thế:
Khi nguyện tâm c̣n yếu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Khi tâm tán loạn nhiều, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Khi vọng niệm sinh khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Khi niệm tâm phát sinh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Khi bất tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Khi thanh tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Khi tam tâm c̣n thiếu kém, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Khi tam tâm đầy đủ, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Khi tam tâm hiện khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Khi tam tâm thành tựu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Đây là phương tiện để chắc chắn được văng sinh xin ghi khắc vào tâm can chớ quên.
30. Trong nhăn quan của Pháp Nhiên th́:
Tam tâm cũng là Nam Mô A Di Đà Phật
Ngũ niệm cũng Nam Mô A Di Đà Phật
Tứ tu cũng Nam Mô A Di Đà Phật
31. Người lười biếng Niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu.
Người siêng năng Niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt.
Nên dùng cái tâm cầu văng sinh mà tương tục Niệm Phật.
32. Danh lợi là dây trói của sinh tử, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ. Xưng danh là đôi cánh của văng sinh để lên chín phẩm liên đài.
33. Chúng ta là người bị kẻ thù "tham, sân, phiền năo "cột trói mà giam hăm trong lồng chậu tam giới. Hăy nghĩ đến ḷng từ bi cha mẹ hiền Di Đà, dùng thanh bảo kiếm danh hiệu mà chặt đứt dây trói sinh tử, lên con thuyền Bổn Nguyện để vượt biển sinh tử sang bến bờ bên kia. Nước mắt hoan hỉ rơi ướt áo, ḷng mong mỏi không nguôi.

3288<--Next   Previous-->3286   View top 40 messages