Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 13 21:01:49 2006
Subject:  Nan Tín chi Pháp / bạn Minh Dao
Post No:  3386     Reply to:   3384

Bạn nói đúng. Vô phúc làm sao mà chúng ta lại có duyên với Tịnh Ðộ, mà lại không đủ trí để giảng giải.
Âu là chỉ giảng tới hết sức mình thôi. Ai không hiểu thì mình nguyện độ cho họ sau này vậy.

"đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vị nhất thiết thế gian thuyết thử nan tín chi pháp thị vi thậm nan"

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, Tiếp Dẫn Ðạo Sư, A Di Ðà Phật.

3387<--Next   Previous-->3385   View top 40 messages