Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  QT         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 15 15:25:45 2006
Subject:  Gui ban Thie^`n sinh Paris
Post No:  3134    

## Mỗi cá nhân khi muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài phải thông qua 6 căn: nhản, nhĩ ,tỉ, thiệt thân, và ư. Sáu căn này hoạt động được nhờ có 6 thức: nhản thức, tỉ thức......và ư thức (một xác vừa mới chết, 6 căn c̣n đủ nhưng không hoạt động đưọc, v́ 6 thức đă ra khỏi xác thân- chết).

Gọi là 6 thức nhưng theo kinh Lăng Nghiêm thực ra chỉ có một tâm thức (cái hằng biết hay phật tánh) chia ra ở 6 căn ,tỉ như trong nhà có 1 ngọn đèn duy nhất ,nhưng nhà có 6 cửa h́ng dạng khác nhau; người bên ngoài thấy sáng ở 6 cửa.##
Xin ba.n tri'ch trong kinh La(ng Nghie^m du`m ho^. to^i ddoa.n na`o no'i ta^m thu+'c la` ca'i ha(`ng bie^'t hay Pha^.t ta'nh.

3135<--Next   Previous-->3133   View top 40 messages