Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 28 23:26:14 2006
Subject:  Gui ban Phuc So*n / Post 3251
Post No:  3252    

##Tý týởng Phật Tính có ngay từ lúc ðức Phật giác ngộ ở dýới cội cây Bồ Ðề.
Nếu chúng ta chỉ vin vào lịch sử, do một vài sử gia, triết học gia, ... không có thực học về Phật Pháp, thì chúng ta nhầm lớn. Họ tìm tòi Phật Pháp ðể thỏa mãn việc họ sắp xếp các sự việc theo lịch trình biên niên. Còn chúng ta tìm tòi Phật Pháp là ðể thãng hoa con ngýời.##
Nhu+~ng nguoi vie^'t ve^` Pha^.t ti'nh sau the^' ky? thu+' 3 kho^ng pha?i la` su+? gia va` trie^'t ho.c gia, ho. la` su+ dduoc lie^.t va`o ca'c chu+ To^?. Tru+o*'c ddo' thi` ca'c To^? chu+a bao gio*` no'i dde^'n Pha^.t ti'nh. Ba.n no'i, "Tý týởng Phật Tính có ngay từ lúc ðức Phật giác ngộ ở dýới cội cây Bồ Ðề". Ca'i na`y la` hoa`n toa`n do nie^`m tin 100% cu?a ban. Ne^'u tha^.t su+. gia'c ngo^. vi` co' Pha^.t ti'nh thi` kinh ddie^?n Nguye^n Thu?y dda~ dde^` ca^.p de^'n ro^`i (ho. tha^'y ro~ mo^.t Samma SamBuddha tru+o*'c ma(.t ma` ta.i sao ho. kho^ng tin va`o Pha^.t ti'nh). Co' le~ ho. kho^ng tha^'y ca'i relationship giu+a gia'c ngo^. va` ca'i ma` Pha^.t gia'o Da.i thu+`a go.i la` Pha^.t ti'nh.
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3253<--Next   Previous-->3251   View top 40 messages