Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Nov 20 06:23:42 2005
Subject:  Gửi bạn HL
Post No:  2322     Reply to:   2318

Cám ơn bạn đã làm sáng tỏ nhiều nghi vấn của các bạn trên diễn đàn này.

Tôi xin mạn phép bàn với bạn như vầy.
Bạn có viết:
##Điều này có nghĩa là để thích ứng với môi trường, xă hội, văn hóa của nước Iran, những vị giác ngộ sau này, hay là vị Phật sau này đă dựa vào Phật pháp của đức Phật Thích Ca (TC) mà lập ra pháp môn Tịnh Độ. ##

Sau khi đức Thích Ca thị hiện Niết Bàn, trước khi đức Từ Thị Di Lặc thị hiện ở cõi Sa Bà này, thì không có vị Phật nào khác ở cõi Sa Ba này cả. Nên tôi nghĩ không thể có chuyện ##hay là vị Phật sau này đă dựa vào Phật pháp của đức Phật Thích Ca (TC) mà lập ra pháp môn Tịnh Độ. ## như là bạn nghĩ được. Ở các cõi khác thì có Phật khác, nhưng ở đây thì không có ai cả, giữa thời gian đức Thích Ca và đức Di Lặc.

Đức Thích Tôn có nêu đích danh đức A Di Đà ngay từ đầu, trong pháp hội Hoa Nghiêm, rồi trong pháp hội Lăng Nghiêm, và sau này, trong hội Pháp Hoa.
Tôi rất lấy làm lạ rằng tại sao một vị Như Lai trưởng tử khả kính mà lại đi phủ nhận những lời dạy của chính thầy của mình.

Thôi thì ai muốn phủ nhận thì cứ tự do mà nói, tôi đồng ý với bạn HL là lời chư Phật, sự thật, đều giúp chúng sinh thoát khổ, không bao giờ sai cả. Ai nói mặt trời lạnh mặt trăng nóng thì cứ việc tự do mà nói cho sướng.

2323<--Next   Previous-->2321   View top 40 messages