Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 11:31:44 2006
Subject:  Gui ban nguoi quang sat / Post 3170
Post No:  3181    

##Gởi PTDT,
muốn người ta giả nhời về vấn đề ǵ, ḿnh phải viết một bài nói về diều ḿnh nghĩ + với Đầy Đủ Dẫn Chứng (References) rỏ gàng .th́ không cần hỏi cũng có người trả lời ,c̣n ngoài ra không ai giă nhời bạn đâu, v́ bạn có record quá khứ về ăn càng nói bướn nên không ai buồn bỏ th́ giờ ra để đối thại với bạn được. cứ làm như tôi nói th́ sẻ có giả nhời rỏ gàng. c̣n không th́ cứ độc diển trên diển đàng này cho thỏ mảng tự ái đi. không ai cấm bạn
Người quang sát##
Xin ba.n ddo.c ba`i ve^` Pha'p mo^n co' te^n la` Dia Ta.ng ma` to^i post tre^n die^~n dda`n na`y tru+o*'c dda^y dde^? bie^'t nhu+~ng ddie^`u to^i nghi~. Ba.n kho^ng ca^`n pha?i vie^'t rie^ng cho to^i, ba.n co' the^? gui mo.i nguoi. Tie.^n dda^y to^i cu~ng nha('c la.i vo*'i ba.n ne^'u ba.n kho^ng ddie^n khu`ng ngu do^'t thi` tra? lo*`i ca^u ho?i cu?a to^i tru+o*'c dda^y dde^? chu+'ng to? la` ba.n kho^ng do^'t kho^ng ddie^n.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3182<--Next   Previous-->3180   View top 40 messages