Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 16:44:22 2005
Subject:  Goi PTDT & ST/PS
Post No:  2018     Reply to:   2016

Goi Bạn PTDT,
Tôi không hiểu ư lá thư bạn nói ǵ, nếu bạn không đồng ư tranh luận như đă giao ước trước theo ư của 2 câu dưới:

"Xông pha gió băi trăng ngàn,
Tên reo đầu ngựa, giáo lan mặt thành "

Th́ chúng ta chấm dứt vậy.

*Sư thúc PhucSơn: tôi rất khâm phục cách bạn tranh luận trên diễn đàn naỳ, đó mới gọi là tranh luận Phật pháp. Chớ nếu tôi và bạn cứ nói vuốt nhau để thoả măn tự ái, th́ bỏ công chi ở diễn đàn này, có học hỏi được ǵ đâu.
Tôi và Sư thúc tuy không đồng quan điểm ở nhiều chổ, nhưng tánh "kiến nghĩa bất vi vô dũng giả" và thẳng mực tàu cuả Sư thúc làm tôi rất khâm phục.
Good-bye,

Phước Lộc

2019<--Next   Previous-->2017   View top 40 messages