Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 11 22:17:09 2006
Subject:  Trong Tâm Ngoài Tam / bạn Thiền Sinh
Post No:  3105     Reply to:   3062

Phúc Sơn post 3060:
##Thầy Nhat Hanh chắc đă lầu thông "Cực Lạc trong tâm", thế thì tại sao thầy lại dựng Làng Mai và khuyến khích mọi người tụ tập về đấy để tu? Tại sao Thầy không khoát tay mà nói: các bạn ơi, Cực Lạc trong tâm, Làng Mai trong tâm, các bạn cứ an lạc thảnh thơi, ở đâu cứ ngồi nguyên đấy, thi đấy là Cực Lạc, đấy là Làng Mai, các bạn chẳng cần về cái Làng Mai này làm ǵ cho ##uổng phí thởi gian một kiếp người## .

Thiền Sinh post 3062
-Vì bác ái Thầy muốn mọi người cùng ngộ như Thầy. Muốn được vậy phải qua một quá trình tu tập do bậc chân sư hướng dẫn thực hành, chớ không bằng lý thuyết suong mà có được.

Thầy bác ái, thì thầy Pháp Tạng cũng bác ái.
Thầy là chân sư, thì Phật A Di Đà cũng là chân sư.
Làng Mai là nơi để tu tập thực hành, thì cõi Cực Lạc cũng là nơi để tu tập thực hành.
Vì bác ái mà thầy dựng làng Mai. Vì bác ái mà Phật A Di Đà dựng cõi Cực lạc.
Nếu thầy và làng Mai ở trong tâm bạn Thiền Sinh, thì Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc há lại là ở ngoài tâm sao?
Bạn cho rằng chúng tôi vọng ngoại mong cầu, bạn há chẳng phải vọng nội cầu mong chăng? Cái nào cũng chấp cả.

Không phải là tôi nói rằng thầy và làng Mai không có thật, nhưng chỉ vì lời thầy không hạp căn tôi, thuốc thầy không trị bệnh tôi, làng thầy không đúng ý tôi, nên tôi không theo. Tôi theo Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc là vì hạp căn tôi, trị bệnh tôi và đúng ý tôi.
Vọng ngoại vọng cầu ở chỗ nào? Tâm mà cũng có trong có ngoài hả?

3106<--Next   Previous-->3104   View top 40 messages