Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jan 5 13:35:36 2006
Subject:  Kinh Ðiển Bắc Tông / bạn TaiSao
Post No:  2531     Reply to:   2530

##Kho^ng ai phu? nha^.n kinh Nguye^n Th?uy la` kho^ng pha?i do chi'nh Du+'c Pha^.t no'i. ##

Tôi xin mạn phép sửa văn phạm của bạn nơi đây. Trong câu này, bạn có 3 cái negatives (không ai, phủ nhận, không phải). Cộng trừ nhân chia ra thì nó thành negative = kinh Nguyên Thủy không do Phật nói.
Bạn phải bỏ cái 3rd negative (không phải) thì câu trên mới có nghĩa như bạn muốn trình bầy: Không ai phủ nhận cái sự việc kinh-Nguyên-Thủy-là-do-chính-đức-Phật-nói.

##Ne^'u kinh ... do chi'nh Du+'c Pha^.t no'i thi` pha?i co' ghi che'p la.i trong kinh Nguye^n Th?uy##

##Cho ne^n to^i nghi~ la` ta'c gia? .... vie^'t ra vi` nghi~ ddo' la` lo*`i no'i cu?a Pha^.t chu+' kho^ng pha?i la` o^ng Ananda no'i la.i.##

Theo như trên, thì bạn Tai Sao kết luận rằng tất cả những kinh điển không có trong tạng Nguyên Thủy, đều là do người đời sau viết ra, chứ không phải là lời nói của Phật. Kinh Ðiển Ðại Thừa không có mặt trong tạng Nguyên Thủy, vì thế bạn Tai Sao kết luận rằng toàn bộ kinh điển Ðại Thừa là do người đời sau viết ra chứ không do chính đức Phật nói.

2532<--Next   Previous-->2530   View top 40 messages