Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jul 27 21:03:50 2006
Subject:  Thị Hiện Thân/bạn Nghi Va^'n
Post No:  3299     Reply to:   3298

##Ta.i sao mi`nh tha^'y A la ha'n va` Pha^.t ba(`ng xu+o*ng ba(`ng thi.t ##

Bạn tưởng rằng bạn thấy được đức Thích Tôn à? Bạn thấy hồi nào? đức Thích Tôn nào?
http://www.thuvienhoasen.org/khphaphoa-05-16.htm
"...từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay, lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp. Từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi Ta-bà này nói pháp giáo-hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ cõi nước khác dắt dẫn lợi-ích chúng-sinh".

##ma` kho^ng tha^'y Bo^` ta't (real Bo^` ta't nhu+ Quan A^m, ##
Bạn thấy Bồ Tát Quán Âm hằng ngày mà bạn không nhận ra ư? Đầy dẫy đầy đồng cả ra đấy mà không thấy à?
http://www.thuvienhoasen.org/khphaphoa-07-25.htm
Người đáng dùng thân Trưởng-giả được độ thoát, liền hiện thân Trưởng-giả mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Cư-sĩ được độ thoát, liền hiện thân Cư-sĩ mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tể-quan được độ thoát, liền hiện thân Tể-quan mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện thân Bà-la-môn mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-ba-di được độ thoát, liền hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-ba-di mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng-giả, Cư-Sĩ, Tể-quan, Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân đồng-nam, đồng-nữ được độ thoát, liền hiện thân đồng-nam, đồng-nữ mà vì đó nói pháp.

Bạn thấy Bồ Tát Địa Tạng hằng ngày mà bạn không nhận ra ư? Đầy dẫy đầy đồng cả ra đấy mà không thấy à?
##ma` kho^ng tha^'y Bo^` ta't (real Bo^` ta't nhu+... Dia Ta.ng ,...)##
http://www.thuvienhoasen.org/kinhdiatang-02.htm
"Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức Hằng-hà-sa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân. Mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho quy kính ngôi Tam-Bảo, khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng vui Niết-Bàn."

3300<--Next   Previous-->3298   View top 40 messages