Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tung Li         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 21:30:25 2006
Subject:  Gui Thie^`n sinh Paris / Hi`nh tu+o*'ng
Post No:  3082    

## -Bạn lại diễn giải nhầm nửa rồi, trong Thiền tông không ai bài xích việc cầu sinh Tịnh độ ca, họ chỉ nói theo kinh Phật là: TPCL cũng như bất cứ cỏi giời Phật nảo đều là không có hình tướng (theo Phật: có hình tướng sẻ có ngày huỷ diẹt) và các cảnh sắc huy hoàng mà kinh A Di đà giảng là chỉ có trong tâm thức, tuỳ hành giả tu chứng mà cảnh sắc đó thay đổi khác nhau (ai tu nấy chứng, không ai ở bên ngoài hành giả đó có thể thấy đuợc.) ##
To^i tha^'y ba.n ho*i cha^'p kie^'n o*? dda^y, ba.n du`ng tu+ tu+o*?ng cu?a Thie^`n dde^? interprete kinh Di DDa`. Ba.n tro^ng ga` ho'a quo^'c. Kinh Di Da` nha^'n ma.nh dde^'n Tu+` bi tuye^.t ddi?nh cu?a Pha^.t vo*'i chu'ng sanh; ddu+a chu'ng sanh ra kho?i lua^n ho^`i ba(`ng phu+o*ng tie^.n kha'c vo*'i Thie^`n. To be honest, ba.n ne^n interprete kinh Di Da` like it is written, not your own projection as you want it to be.

3083<--Next   Previous-->3081   View top 40 messages