Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  La?i Nha?i         Reply   Post Message
Date: Sat Apr 22 09:02:54 2006
Subject:  Gui ba.n Chung Da.o Ca
Post No:  2973    

## CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 16
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

SƯ TỬ HỐNG, VÔ ÚY THUYẾT
BÁCH THÚ VĂN CHI GIAI NĂO LIỆT
HƯƠNG TƯỢNG BÔN BA THẤT KHƯỚC UY
THIÊN LONG TỊCH THÍNH SANH HÂN DUYỆT.

Dịch nghĩa:

Tiếng Pháp chánh, tợ tiếng gầm sư tử
Bách thú nghe, như vỡ óc xé tim gan
Lời Như Lai, lời vô úy trong trời người
Hương tượng khiếp, c̣n nói chi nai và chó chóc. ##

Nghe tho* ma` tu+o*?ng nhu+ di so*? thu'
KHO^NG tha^'y Thie^`n ma` chi? tha^'y animal
Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t

2974<--Next   Previous-->2972   View top 40 messages