Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 30 19:17:46 2006
Subject:  Chỉ Biết Có Một Mà Thôi / bạn Nghi Va^'n
Post No:  2888     Reply to:   2884

Rất tiếc là tôi chỉ biết có 1 pháp môn mà thôi.

Ngoài phần Niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh Tịnh Độ, bạn cần phải làm lành, lánh dữ, tích phúc, tích đức, giúp người nghèo, cứu người bệnh, bố thí chẩn bần, rồi hồi hướng công đức ấy để cầu sinh Tịnh Độ.
Người không niệm Phật, nhưng có lòng tha thiết cầu mong được sinh Tịnh Độ, tu các công đức, rồi hồi hướng phát nguyện vãng sinh, cũng được Phật tiếp dẫn.

Sau đây là 2 lời nguyện, trong 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khưu, trong kinh Vô Lượng Thọ:

18. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

19. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát tâm Bồ đề tâm, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác

Tuy nhiên, chư Tổ khuyên nên niệm Phật nhiều hơn, vì như thế sẽ khiến tâm chuyên nhất, chuyên nhớ cõi Cực Lạc, thì tâm nguyện sẽ tha thiết, dễ cơ cảm với Phật.

Bạn có nói rằng bạn bận bịu công việc gia đình, sở làm, vân vân. Thế thì pháp môn Tịnh Độ, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc lại càng hợp với hoàn cảnh của bạn. Cõi Tây Phương Cực Lạc là một cõi Tịnh Độ, với tất cả thuận duyên cho bạn tu hành. Tu thẳng một lèo thành Phật, chứ không còn bị gián đoạn bởi những chặng sinh tử luân hồi.

Niệm Phật ở đâu, lúc nào, như thế nào cũng được. Có thời giời niệm 3 câu, thì niệm 3 câu. Có thời giờ niệm 100 câu thì niệm 100 câu. Đi đứng nằm ngồi đều niệm được cả. Tắm rửa đại tiểu tiện cũng niệm được, nhưng chỉ nên niệm thầm trong tâm, để tránh tội bất kính. Những lúc ấy, chỉ lo không nhớ mà niệm, chứ đừng lo có nên niệm hay không.
Tuy nhiên, hàng ngày cũng nên định một thời khóa, 1, 2, 3 lần gì đó. Hoặc sáng trưa chiều tối khuya, tự mình ấn định. Ngày nào cũng tới lúc đó hay những lúc đó mà niệm Phật trước bàn thờ, hành lễ nghiêm chỉnh. Còn ngoài ra thì tha hồ thả dàn mà niệm.
Cuối ngày, hay bất cứ lúc nào, thì đọc lời phát nguyện theo đức Phổ Hiền Bồ Tát:
"Nguyện ngã lâm dục mệnh chung thời,
Tận trừ nhất thiết chư chướng ngại,
Diện kiến bỉ Phật A Di Đà,
Tức đắc vãng sinh Cực Lạc Quốc"

2889<--Next   Previous-->2887   View top 40 messages