Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  AnNam          Reply   Post Message
Date: Sun Oct 23 00:49:53 2005
Subject:  Không oan đâu!
Post No:  2030     Reply to:   2028

Gởi ban PS,
Khi tới đối trước mặt vị Sư phụ của bạn PTDT, tôi yêu cầu vị này lập một hương án có thờ Bồ Tát Địa Tạng, nếu chỗ nào nghi vấn khó giải quyết, th́ người nao nói ǵ phải thề trước huơng án đó: "Ai vu oan đặt láo vu khống sẽ bị đưa xuống ngục Vô gián cắt luỡi", trước sự chứng minh của vị Sư phụ ấy. Công bằng không?? bạn cho nghe ư kiến??
AnNam

2031<--Next   Previous-->2029   View top 40 messages