Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 22:29:32 2005
Subject:  Gui ban CTH - Post 1958
Post No:  1959    

## Thân Gởi PTDT
Tôi nhờ lúc nhỏ có học chút Đông Y, nên nghe bạn trả lời, biết bạn bị bệnh gọi là "Không tàng hữu tâm bệnh" (không biết tiếng Việt gọi là ǵ)
Đọc sách, thấy toa thuốc ghi như sau:

Vô căn địa---------0 chỉ
Vô căn thuỷ--------0 chỉ
Vô căn phong-----0 chỉ
Vô căn hoả--------0 chỉ

Cách dùng: 4 vị trên Sắc khô và hoà với "Vô trần tâm thuỷ "mỗi ngày ít nhất là 1 lần; trong 3 tháng sẽ thấy khá và 3 năm hết bệnh.

V́ nghe bạn nói là bạn thụ giáo với Thầy Tâm Giác khi xưa, tôi mới dám ra toa thuốc cho bạn (theo tôi biết Thầy TG vừa là: nhà tu, vơ sư và thầy thuốc) dĩ nhiên bạn là học tṛ Thầy TG phài biết chút đỉnh về thuốc chứ.
Toa thuốc này là để gieo duyên với bạn, nếu bạn không thấy cần th́ xin xem như không có nó vậy.
Xin chào bạn
CTH ##

To^i dda~ thu+a vo*'i ba.n la` kho^ng bie^'t chu+~ Ha'n Vie^.t, ba.n cho toa ma` kho^ng bie^'t tie^'ng Vie^.t ke^u la` gi` thi` sao to^i ddi mua thuo^'c duoc ma` uo^'ng. I't nha^'t to^i pha?i no'i dduoc te^n thuo^'c chu+' la`m sao nguoi ta hie^?u ma` ho^'t thuo^'c cho to^i. Ba.n co' the^? kie^'m tha^`y kha'c cho to^i dduoc kho^ng. Kho^ng pha?i to^i che^ ba.n do*?, ma` chi? kho^ng hie^?u ngo^n ngu+~ cu?a ba.n tho^i. DDe^. Phu'c So*n thi` ngo^n ngu+~ to^i hie^?u (huynh dde^. ma`), no'i to^i khu`ng vua co`n thua to^i, nhu+ng kho^ng chi.u cho thuo^'c. DDe^. Phu'c So*n bo? bie^'t bao nhie^u la` tho*`i gio*` cho thuo^'c ba.n XTH va` ba.n Pha^.t tu+? La`ng Mai ma` ho. co' nha^.n dda^u. Ho. cu+' ba?o la` kho^ng ma` Phu'c So*n thi` cu+' ba?o la` co'. Cu~ng may la` co' ba.n PhatDuc mo*'i bie^'t dduoc la` co' hay kho^ng.

Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

1960<--Next   Previous-->1958   View top 40 messages