Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 17 17:02:47 2006
Subject:  Đới nghiêp văng sanh/ban PS.
Post No:  3162     Reply to:   3160

Gởi bạn ta,

Kỳ này trong bài viết " Đới nghiêp văng sanh" bạn phân tích và dẫn chứng quá rơ ràng và mạch lạc, khiến tôi không có ǵ phải thắc mắc cả.
Tuy nhiên có một câu hỏi nhỏ xin bạn trả lời dùm: " nếu thiền tịnh song tu, th́ bằng cách nào (cách thực hành) trong một thời công phu 1 ngày(khoảng 1 hour) để cho mau được nhất tâm ?. Rất cám ơn bạn
.
Chúc bạn tu tập như ư.


3163<--Next   Previous-->3161   View top 40 messages