Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 5 23:43:03 2006
Subject:  Goi ban Minhdao
Post No:  3340     Reply to:   3339

##Cám ơn Bạn đă cầu nguyện cho Tôi.

Bạn nói Tôi cầu Phước Báu vậy là Bạn mới hiểu sai đó.

Tôi Cầu "Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm".

Tôi xin cầu nguyện cho Bạn sớm ngày phá ḷng nghi và Ngă Chấp Quây đầu Niệm Phật ##

Xin giă nhời bạn như sau:
Tôi hằng niệm Phật mỗi ngày từ lâu và biết rằng PP có 3 keywords mà bạn nên căn cứ theo để chánh niệm khỏi lạc, dù bạn có ḷng tin vững mạnh vào cỏi TPCL, đó là:

1- Vô ngă (no- self)
2-Vô thường (impermanent)
3-Niết bàn (nirvana)

-Phật nói các pháp đều vô ngả tuỳ duyên mà thành (when are sufficient conditions, thing manifests) , bàn luận theo bạn , thành hữu ngă.

-Phật nói các pháp có h́nh tướng, âm thanh đều vô thường (nothing remains the same in 2 consecutive moments) , th́ bạn nh́n TPCL đầy màu sắc h́nh tướng là hằng thường, vĩnh cữu,--> ráng làm sao văng sanh rơi vào 1 trong chín phẩm là chắc ăn rồi, thành bất tử.

-Phật nói tức tâm tức phật (niết bàn), bạn tin có và t́m cầu "Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm" ngoài tâm bạn.

Nếu vậy bạn thử nghĩ lại xem bạn có lảm đúng những điều căn bản của Phật dạy không???? Hỏi tức là trả lời dùm bạn rồi đó!
TK

3341<--Next   Previous-->3339   View top 40 messages