Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 16 06:21:20 2006
Subject:  Goi ban PS
Post No:  3431     Reply to:   3417

## Bạn XTH xem sao tôi không biết, chứ mấy lời bạn TK thở ra, tôi nghe giống mấy bài giảng ở Làngai và Thường Chiếu. ##

Xin giă nhời:
Xin cám ơn bạn PS quá khen mà cho hơi thở tôi nghe giống mấy bài giảng ở Làngai và Thường Chiếu. Giống đâu khác th́ c̣n lo, chớ giống 2 tu viện trên , nơi có bậc danh sư đang giảng dạy là phươc đúc quá to nhớn ngoài sức tôi nghĩ bàn.
Theo từ bi của Phật, tôi cũng cầu mong trong tương nai không xa ,bạn cũng được giống tốt như tôi.

TK

3432<--Next   Previous-->3430   View top 40 messages