Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 17:24:33 2005
Subject:  Xin dừng để bị lung lạc
Post No:  1943     Reply to:   1935

Các PT trên diển đàn này chắc giờ này cũng đă hiểu dưọc thế nạ là pháp môn ĐT qua sự quảng cáo và lời giải nghĩa của PTDT. Nó lù mù khó hiểu, mập mờ trái ngưọc với kinh sách cổ truyền cuả PG
Chúng tôi xin cầu nguyện cho bạn sớm giác ngộ đuợc việc làm sai trái của bạn và sớm đuợc hoá kiếp mớí thông minh sáng suốt hơn mới có thể tu để thành Phật đuọc.
Phước Lộc

1944<--Next   Previous-->1942   View top 40 messages