Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Mar 13 04:01:37 2006
Subject:  Chân Đế / bạn XTH
Post No:  2779     Reply to:   2774

##nhu*ng ca'c Kinh Kim Cang va` Ba't Nha~ dde^`u la` lie^~u nghi~a Kinh, nghi~a la` loa.i Kinh ghi che'p nhu*~ng su*. tha^.t tuye^.t ddo^'i ma` Pha^.t dda~ no'i theo ca'i tha^'y tru*.c tie^'p dde^'n tu*` tri' tue^. cu?a Pha^.t - no'i ra ca'i cha^n tu*o*'ng cu?a ca'c pha'p##

C̣n 2 kinh Hoa Nghiêm và Thủ Lăng Nghiêm, bạn có cho là kinh liễu nghĩa, giảng về chân đế, hay không?

##Thi'ch-Ti.nh-Tu*` (tu vie^.n Kim So*n CA) mai na`y khi la^m chung co' ca^`u va~ng sanh TPCL kho^ng va^.y ?##

Hai thầy kia th́ tôi chưa biết, chứ thầy Tịnh Từ th́ tôi có CD của thầy, tụng khóa sáng, trong phần phục nguyện có những câu như sau:
"Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh
Tốc văng bổn tôn Cực Lạc Quốc"
"Thượng chúc hữu t́nh đồng sinh Cực Lạc Quốc
Phổ nguyện đồng sinh Cực Lạc Quốc"

Ngài không tin không cầu sinh Cực Lạc, mà ngài muốn người ta sinh Cực Lạc hả?

2780<--Next   Previous-->2778   View top 40 messages